Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
ความเป็นมา

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 ซึ่งตรงกับระยะที่ทั่วโลกกำลังเกิดภาวะน้ำมันขาดแคลน (วิกฤติการณ์น้ำมันโลกครั้งที่ 2 ) ปตท. จึงเริ่มต้นการดำเนินงานด้วยการจัดหาน้ำมันสนองความต้องการใช้ในประเทศให้เพียงพออย่างเร่งด่วน ภาระอันหนักหน่วงดังกล่าวได้เป็นแรงสนับสนุนให้ ปตท. มุ่งจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศเพิ่มเติม เป็นผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานได้ในระดับหนึ่ง ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) หรือ ปตท. จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยการแปลงสภาพ จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด สินทรัพย์ และพนักงานทั้งหมด ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ปตท.มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยได้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่


จากบริษัทพลังงานแห่งชาติ สู่บริษัทพลังงานข้ามชาติ

ขยายการลงทุนสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
Thai Premier Multinational Energy Company

2555

 • - จัดตั้ง ”สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน” ขึ้น
 • - ปตท. รณรงค์ใช้แก้วพลาสติกชีวภาพ Amazon Bio Cup
 • - ปตท. และการบินไทย ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือพัฒนางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

2554

 • - จัดตั้ง บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
 • - จัดตั้งบริษัท เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
 • - เปิดดำเนินการสถานีรับจ่ายก๊าซ LNG
 • - ธุรกิจไฟฟ้าพลังน้ำในบริษัท ไทรบุรี พาวเวอร์ จำกัด

2553

 • - ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA)
 • - เริ่มจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว
 • - จัดตั้งบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด
 • - จัดตั้งบริษัท PTT FLNG

2552

 • - ขยายการลงทุนต่างประเทศ

2551

 • - เปิดโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว
 • - ก้าวสู่ผู้นำแบ่งตลาดน้ำมันหล่อลื่น อันดับหนึ่ง
 • - ขยายธุรกิจการค้าสากลเข้าสู่ตะวันออกกลาง
 • - ก่อสร้างท่าเทียบเรื่อและสถานีรับจ่าย LNG

2550

 • - เริ่มดำเนินการระบบท่อส่งก๊าซเส้นที่ 3
 • - ทำกิจการ Jet จิฟฟี่
 • - รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award)
 • - รักป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง

2549

 • - ขยายธุรกิจปิโตรเคมี

2548

 • - เปิดดำเนินงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
 • - ควบรวมบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 • - เข้าถือหุ้นในบริษัท พีทีโอ จำกัด (มหาชน)
 • - จัดตั้งบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2547

 • - สร้างศุนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน
 • - ขยายธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่อง

2546

 • - เริ่มจำหน่าย NGV
 • - เปิดร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven
 • - จัดตั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด

2541-2545

 • - เริ่มรับก๊าซธรรมชาติ จากประเทศพม่า
 • - ดำเนินทรงเปิดสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

2536-2540

 • - ก้าวสู่การเป็นผู้นำการตลาดสูงสุด
 • - เปิดโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
 • - ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

2531-2535

 • - เป็นผู้นำจำหน่ายน้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว
 • - เปิดดำเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 2 รับก๊าซธรรมชาติในทะเล

2526-2530

 • - ลดการพึ่งพาพลังงานทางเข่้าจากการพัฒนาก๊าซธรรมชาติและสร้างโรงแยกก๊าซ

2521-2525

 • - แก้ไขวิกฤติพลังงาน
​​