Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
ฝึกงาน

​ปตท. ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสฝึกทำงานในหน่วยงานของ ปตท. เพื่อสั่งสมทักษะ และประสบการณ์ จากสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานกับ ปตท. จะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาฝึกประสบการณ์ หรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งเป็นวิชาที่กำหนดในหลักสูตร มีหน่วยกิต และจำนวนชั่วโมงกำหนดไว้ชัดเจน มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาเท่านั้น ปตท. จึงจะรับพิจารณาเข้ารับการฝึกงาน โดยจะรับไม่เกินสาขาวิชาละ 2 คน ต่อสถาบัน

ระยะเวลาเข้ารับการฝึกงาน
ระยะเวลาเข้ารับการฝึกงาน 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยนักศึกษาสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครในช่วงเวลาไม่เกินวัน ที่ 30 กันยายน ของทุกปีซึ่ง ปตท. จะแจ้งกลับสถาบันเพื่อให้นักศึกษามาสอบ Aptitude Test และแจ้งผลการสอบไปยังคณะหรือภาควิชาของนักศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์
 
เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1. หนังสือจากสถาบัน (เรียน ผู้จัดการฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล)
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
3. สำเนา transcript แสดงผลการศึกษาจนถึงเทอมปัจจุบัน
 

Internship_line.jpg

นำใบสมัครพร้อมเอกสารส่ง ได้ที่
ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0-2537-2647 ***
 
  Internship_download.jpg