Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
  • แจ้งเรื่องสินค้าและบริการ
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ราคาน้ำมัน
ราคาขายปลีกภูมิภาค
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)
อำเภอ ราคาขายปลีก ณ จังหวัด นครนายก ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2559
เมืองนครนายก 31.72 24.34 24.76 22.20 18.15 24.85 27.85
ปากพลี 31.73 24.35 24.77 22.21 18.16 24.86 27.86
บ้านนา 31.67 24.29 24.71 22.15 18.10 24.80 27.80
องครักษ์ 31.65 24.27 24.69 22.13 18.08 24.78 27.78
ทั้งหมด 4 รายการ