Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
  • ปี :
  • จังหวัด :
 • รับสมัครทดลองขึ้นทะเบียนศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมา ปตท.
 • แนวทางปฏิบัติอย่างยยั่งยืน
 • ทะเบียนผู้ค้า
 • พื้นที่ว่างให้เช่า 1365
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | โอกาสทางธุรกิจ | การเป็นผู้แทนจำหน่าย | สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น


ขั้นตอนการสมัคร

 
Lubricant_Photo1.jpg
 1. ผู้สนใจสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น แจ้งความจำนงมาที่ ส่วนบริหารงานขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น โดยให้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
  • สถานที่ที่จะขอเป็นผู้แทนจำหน่ายศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจน (ต้องเป็นนิติบุคคล ห้างร้าน ร้านค้า ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย)
  • จัดทำแผนการตลาด พร้อมรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย เพื่อมิให้กระทบกับตลาดของผู้แทนจำหน่ายฯรายอื่น
  • ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อเดือน
 2. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขอสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
  • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
  • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
  • หนังสือมอบอำนาจทำการแทน (ถ้ามี)
 

หมายเหตุ : 
 • เอกสารสำเนาตามรายการข้างต้นต้องลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 • ปตท. อาจพิจารณาอนุโลมยกเว้นเอกสารบางรายการ หรือเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ได้ หรืออาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็น ได้ตามความเหมาะสม
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อมูลดังกล่าวได้ที่ ส่วนบริหารงานขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ชั้น 5 อาคารสำนักงานพระโขนง บมจ.ปตท. โทร.0-2239-7898-9
 
Lubricant_Photo2.jpg