Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | โอกาสทางธุรกิจ | การเป็นผู้แทนจำหน่าย | สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง


1. ขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการตั้งสถานีบริการ

 • พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตรว. และด้านหน้าติดถนนกว้างไม่น้อยกว่า 40 เมตร
 • พื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ และด้านหน้าติดถนนกว้างไม่น้อยกว่า 60 เมตร


2. ลักษณะที่ตั้งในการจัดตั้งสถานีบริการ

 • ที่ดินตั้งอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร
 • ที่ดินมีความเหมาะสมสามารถเชื่อมทางเข้าออกสถานีบริการกับถนนสาธารณะได้โดยสะดวกปลอดภัย และไม่มีอุปสรรคกีดขวาง
 • ระยะห่างจากแนวเส้นผิวจราจร ถึงเขตทาง ควรมีระยะที่เหมาะสม เช่น
  1. ระยะจากแนวเส้นผิวจราจร ถึงเขตทางไม่เกิน 3 เมตร ควรมีขนาดที่ดินกว้าง 40-50 เมตร
  2. ระยะจากแนวเส้นผิวจราจร ถึงเขตทางไม่เกิน 5 เมตร ควรมีขนาดที่ดินกว้าง 51-60 เมตร
  3. ระยะจากแนวเส้นผิวจราจร ถึงเขตทางไม่เกิน 10 เมตร ควรมีขนาดที่ดินกว้าง 61-70 เมตร
  4. ระยะจากแนวเส้นผิวจราจร ถึงเขตทางไม่เกิน 20 เมตร ควรมีขนาดที่ดินกว้าง 71-80 เมตร
  5. ระยะจากแนวเส้นผิวจราจร ถึงเขตทางไม่เกิน 30 เมตร ควรมีขนาดที่ดินกว้าง 81-90 เมตร
  6. ระยะจากแนวเส้นผิวจราจร ถึงเขตทางไม่เกิน 40 เมตร ควรมีขนาดที่ดินกว้าง 91-100 เมตร
 • ที่ตั้งที่ดินที่จะขอจัดตั้งสถานีบริการ ต้องไม่ขัดกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการ


3. รูปแบบการลงทุนจัดตั้งสถานีบริการ


กรณีที่ 1

ปตท. ลงทุนก่อสร้างสถานีบริการเอง โดยจัดซื้อ หรือเช่าที่ดินมาดำเนินการเอง

กรณีที่ 2

ปตท. ร่วมลงทุนค่าก่อสร้างสถานีบริการกับผู้ที่มีกรรมสิทธิ์โดยจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินล่วงหน้า ครอบคลุม ระยะเวลาตามสัญญาเช่า และจัดทำสัญญาเพื่อให้เจ้าของที่ดินเป็นผู้ดำเนินการสถานีบริการน้ำมัน ทั้งนี้วงเงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งยอดรับรองการขายต่อเดือนและระยะเวลาของสัญญาเช่า

กรณีที่ 3

ผู้ขอจัดตั้ง เป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้าง สถานีบริการเองทั้งหมด ​

4. ราคาก่อสร้างสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน การถมและบดอัด)

 • ราคาก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก มูลค่าก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 แท่นจ่าย อาคารบริหาร และอาคารธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
 • ราคาก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดกลาง มูลค่าก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 - 4 แท่นจ่าย อาคารบริหาร และอาคารบริการธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
 • ราคาก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสมบูรณ์แบบ มูลค่าการก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ประกอบด้วย 6 แท่นจ่ายขึ้นไป ซึ่งครอบคลุมถึงอาคารบริหารและอาคารบริการร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และร้านค้าอื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

5. สิทธิ์ประโยชน์สำหรับผู้แทนจำหน่ายประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

 • ให้คำแนะนำในการออกแบบก่อสร้างสถานีบริการ
 • จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเปิดสถานีบริการ อาทิ ป้ายสัญลักษณ์
 • ให้การฝึกอบรมบุคลากรในสถานีบริการทุกระดับ
 • ให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ปตท.
 • ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
 • ให้ความรู้และข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในผลิตภัณฑ์ ปตท. ข่าวสารธุรกิจการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

 • ใบสมัครขอเป็นผู้แทนจำหน่าย , เสนอขาย/ให้เช่าที่ดิน
 • แผนที่และภาพถ่ายของพื้นที่ที่จะขอจัดตั้งสถานีบริการ
 • สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน ด้านหน้า และด้านหลัง (สารบัญจดทะเบียน) ทุกหน้าขนาดเท่าต้นฉบับ ทั้งนี้ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เสนอ เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเช่า
 • กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้ขอ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน โดยระบุวัตถุประสงค์การประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

7. ขั้นตอนการพิจารณาของ ปตท.

 • ผู้สมัครจะต้องมาติดต่อเพื่อสมัครโดยตรงกับ ปตท. เท่านั้น หรือส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์
 • ปตท.สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการสมัครผ่านตัวแทนผู้รับมอบอำนาจหรือนายหน้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้สมัครรับทราบว่าสิทธิการเป็นผู้แทนจำหน่าย ปตท นั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก ปตท. เป็นลายลักษณ์อักษร
 • ปตท.จะพิจารณาการเสนอขอจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยพิจารณาจากสภาพตลาดในพื้นที่ ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการยอดขายธุรกิจค้าปลีก ขนาดพื้นที่ เครือข่ายสถานีบริการในปัจจุบัน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่ ปตท.ได้รับเอกสารใบสมัครของท่าน
 • ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา หากไม่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายละเอียดในข้อ 6
 • ผลการพิจารณาของ ปตท.ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

Download แบบฟอร์มต่างๆ :

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารใบสมัคร :

ส่วนพัฒนาเครือข่ายสถานีบริการ อาคาร 2 ชั้น 3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-5372492 ,02-5372372 โทรสาร 02-5372494