Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
  • รับสมัครทดลองขึ้นทะเบียนศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมา ปตท.
  • แนวทางปฏิบัติอย่างยยั่งยืน
  • ทะเบียนผู้ค้า
  • พื้นที่ว่างให้เช่า 1365
แนะนำหน่วยงานจัดหาพัสดุ

 ส่วนจัดหาพัสดุกลาง

ส่วนจัดหาพัสดุกลาง (จพ.จบญ.) สังกัดฝ่ายกลยุทธ์จัดหาพัสดุและบริหารสำนักงาน

รับผิดชอบงานจัดหาพัสดุ สำหรับหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ และสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคาร 6 สำนักงานใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาการปิโตรเลียม) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2537-2066 โทรสาร.0-2537-2070

ส่วนนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์

ส่วนนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์ (จก.จบญ.) สังกัดฝ่ายกลยุทธ์จัดหาพัสดุและบริหารสำนักงาน

รับผิดชอบการจัดหาร่วมระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมถึงกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานจัดหาพัสดุ ปตท.

ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคาร 6 สำนักงานใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาการปิโตรเลียม) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2537-2065 โทรสาร.0-2537-1142

ส่วนคลังพัสดุ

ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ (จค.วซน.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ธุรกิจน้ำมัน

รับผิดชอบการวางแผนดำเนินการจัดหาสำหรับการปฏิบัติการคลัง และควบคุมบริหารงานคลังพัสดุของกลุ่มธุรกิจน้ำมัน

 

ที่ตั้ง ณ.ชั้น 2 อาคารพัสดุ 4 สำนักงาน ปตท. พระโขนง 555 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2239-7585 โทรสาร. 0-2239-7588

ส่วนบริการกลาง

ส่วนบริการงานคลังภาคตะวันออก (งอ.ปอน.) สังกัดฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก ธุรกิจน้ำมัน

ดำเนินงานรับผิดชอบด้านการจัดหาพัสดุ และงานด้านการสนับสนุนให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ภายในฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก

ที่ตั้ง ณ.คลังก๊าซเขาบ่อยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 50 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0-3849-3734 0-3849-3725 ต่อ 5468-71 ,0-3849 3734 โทรสาร. 0-38479-3733

ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ

ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ (พย.บรก.) สังกัดฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

 
รับผิดชอบการจัดซื้อจัดหาพัสดุ เครื่องจักร อุปกรณ์ งานจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิควิศวกรรม และงานวางแผนการควบคุม บริหารคลังพัสดุ เพื่อใช้ในสายงานธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดระยอง

ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารมหาหงษ์ คลังพัสดุ 2 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150  โทรศัพท์ 0-3867-6201-7  โทรสาร. 0-3867-6204

ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ

ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ (จห.บกก.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมบำรุงรักษาและบริหารโครงการ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

รับผิดชอบการจัดหาและบริหารพัสดุ เพื่อใช้ในการสายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ทั้งหมด
 

ที่ตั้ง ณ ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2537-2770 โทรสาร 0-2537-1567

ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ

ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ (จบ.วสก.) ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

รับผิดชอบการจัดหาและบริหารคลังพัสดุของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและหน่วยงานอื่นๆ ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (ยกเว้นสายงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติและสายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์)

ที่ตั้ง ณ ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ ปตท.
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2537-3562-4
ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี 59 หมู่ 8 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 02-537-2000 ต่อ 5039-40

ส่วนวิศวกรรมบำรุงรักษาโรงแยกก๊าซขนอม

ส่วนวิศวกรรมบำรุงรักษาโรงแยกก๊าซขนอม (วบ.ยขก.) สังกัดฝ่ายโรงแยกก๊าซขนอม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

รับผิดชอบงานการจัดหาพัสดุให้กับหน่วยงานในสังกัดฝ่ายโรงแยกก๊าซขนอม
 

 

ที่ตั้ง ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
123 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-2537-2000 ต่อ 4442 หรือ 0-7530-4442
โทรสาร 0-2537-2000  ต่อ 4443  หรือ 0-7530-4443

ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ

ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ (จส.วศน.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการ สายการตลาดขายปลีก
กลุ่มธุรกิจน้ำมัน

 

รับผิดชอบการจัดหาพัสดุ บริหารคลังพัสดุให้กับสายการตลาดขายปลีก การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น รวมถึงการจัดหาสินค้าเพื่อการขายให้กับธุรกิจค้าปลีก (Non oil) และสินค้าเพื่อการขายให้กับสถานีบริการ

ที่ตั้ง ณ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ ปตท.
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2537-2273 โทรสาร 0-2537-2213

ส่วนบริการเทคนิคตลาดพาณิชย์

ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ (จร.วทน.) สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ธุรกิจน้ำมัน 

รับผิดชอบการให้บริการเทคนิคและวิศวกรรมก่อนและหลังการขายแก่ลูกค้าของสายการตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบจัดหาพัสดุเกี่ยวข้อง

ที่ตั้ง ณ. ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ ปตท.
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2537-2304 โทรสาร 0-2537-2329

ส่วนจัดหาวัตถุดิบหล่อลื่น

ส่วนจัดหาวัตถุดิบหล่อลื่น (จล.นลน.) สังกัดฝ่ายปฏิบัติการหล่อลื่น ธุรกิจน้ำมัน

รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการจัดหา รวมถึงการจัดหาพัสดุและสินค้าเพื่อการขาย เพื่อการผลิต,จ่าย,เก็บ,สำรองและขนส่งผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

ที่ตั้ง ณ สำนักงาน ปตท. พระโขนง
555 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2239-7288 โทรสาร. 0-2239-7251

  ส่วนแผนและจัดหา

ส่วนแผนและจัดหา (ผห.สคว.) สังกัดฝ่ายสนับสนุนโครงการ
รับผิดชอบงานการจัดหาพัสดุให้กับสายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ
 
ที่ตั้ง ชั้น 6 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2537-2928 โทรสาร.0-2537-1552