Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
หลักเกณฑ์การขอหนังสือรับรองผลงาน
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | โอกาสทางธุรกิจ | การจัดหาพัสดุ | หลักเกณฑ์การขอหนังสือรับรองผลงาน

WorkAcceptance_Photo1.jpg 

ผู้ค้าที่ขอหนังสือรับรองผลงานจาก ปตท. ต้องผ่านหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  1. การส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับได้รับงานแล้ว
  2. การส่งมอบตามข้อ 1 ต้องไม่มีการล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญาหรือถูกปรับ
  3. การขอหนังสือรับรองผลงาน ต้องยื่นคำขอภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
  4. หนังสือรับรองดังกล่าว ออกให้โดยหน่วยงานจัดหาพัสดุของ ปตท. และสามารถตรวจสอบกลับได้

WorkAcceptance_Photo2.jpg