Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท.
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | โอกาสทางธุรกิจ | การจัดหาพัสดุ | การปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท.


ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกำกับ ดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความตั้งใจดังกล่าวบรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล ปตท. จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านทางการกำกับดูแลผู้ค้าของ ปตท.

"แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท." ได้ถูกกำหนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้ค้าของ ปตท. มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ ดังนี้

 

1. ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ   
ผู้ค้าของ ปตท. จะต้องดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมสากลโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

     1.1 ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ : ผู้ค้าของ ปตท. จะต้องดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยไม่ทุจริต ติดสินบน หรือ ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ซึ่งหากพบว่า ผู้ค้าได้กระทำการใดๆ เข้าขอบข่ายดังกล่าว ผู้ค้าจะถูกยกเลิกสัญญา โดยปตท.จะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นต่อผู้ค้าหรือบุคคลอื่น อันเนื่องมาจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าว และผู้ค้าอาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย

     1.2 การรักษาความลับ : ผู้ค้าของ ปตท. จะต้องป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ ปตท. และต้องไม่มีการนำ ข้อมูลของ ปตท. ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า

     1.3 การมีความรับผิดชอบต่อสังคม : ผู้ค้าของ ปตท. จะต้องแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม

     1.4 ผลประโยชน์ทับซ้อนการมีความรับผิดชอบต่อสังคม : ผู้ค้าของ ปตท. จะต้องแจ้งให้ ปตท. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบว่า มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อน ระหว่าง ปตท. และผู้ค้า


2. ด้านสิทธิมนุษยชน   
ผู้ค้าของ ปตท. ต้องให้ความเคารพต่อสิทธิของแรงงาน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามบรรทัดฐานที่เป็นสากล โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

     2.1 อิสรภาพของแรงงาน : ผู้ค้าของ ปตท. จะไม่ใช้แรงงานที่ถูกบังคับหรือไม่เต็มใจ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

     2.2 การใช้แรงงานเด็ก : ผู้ค้าของ ปตท. จะต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงตามกฎหมายกำหนด และไม่ให้เด็กหรือ บุคคลที่ต่ำกว่าอายุ 18 ปีทำงานในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย

     2.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ : ผู้ค้าของ ปตท. จะจ่ายค่าจ้าง และสิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมาย ให้กับแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยค่าจ้างที่แรงงานได้รับจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ที่แรงงานพึงได้รับตามกฎหมายด้วย

     2.4 เวลาทำงาน : ผู้ค้าของ ปตท. จะต้องไม่ให้ลูกจ้างทำงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้รวมถึงการทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด

     2.5 การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม : ผู้ค้าของ ปตท.จะให้การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มีครรภ์ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือผู้พิการ เป็นต้น

     2.6 การเลิกจ้าง : ผู้ค้าของ ปตท. ต้องดำเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายแรงงาน และต้องไม่ยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ชอบธรรม นอกจากจะมีหลักฐานที่ระบุได้ชัดเจนว่า การยกเลิกสัญญานั้น มีเหตุที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง

     2.7 ด้านมนุษยธรรม : ผู้ค้าของ ปตท. จะเคารพในสิทธิของลูกจ้าง และห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการละเมิดทางร่างกาย ทางวาจา และทางใจ รวมถึงการคุกคาม หรือข่มขู่ในลักษณะใดๆก็ตาม

     2.8 เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ : ผู้ค้าของ ปตท. จะเคารพในสิทธิตามกฎหมายของลูกจ้างใน การเข้าร่วม หรือไม่เข้าร่วมสมาคม สหภาพ สหพันธ์ต่างๆ


3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
ผู้ค้าของปตท. จะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้กับลูกจ้าง และดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางปฏิบัติมีดังนี้

     3.1 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : ผู้ค้าของ ปตท. จะต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน และจะต้องประเมิน ควบคุมความเสี่ยง โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยตามมาตรฐาน การควบคุมและการจัดการทางวิศวกรรม การป้องกันเชิงรุก การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย หากไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอ ผู้ค้าจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้าง และจะไม่มีการกล่าวโทษหรือลงโทษหากลูกจ้างร้องเรียนด้านความปลอดภัย

     3.2 การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน : ผู้ค้าของ ปตท. จะดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาที่ให้บริการรักษาความมั่นคง และดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ผู้ค้าจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน และจะต้องแจ้งประเมินสถานการณ์ มาตรการลดผลกระทบให้กับลูกจ้างทราบ เช่น การรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน แผนการเตือนภัยและการอพยพ การอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้าง

     3.3 อาชีวอนามัย การบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน : ผู้ค้าของ ปตท. ต้องจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของลูกจ้างให้ถูกสุขลักษณะ และมีการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม รวมถึงมีมาตรการและระบบที่จะบริหารจัดการ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการทำงาน ซึ่งรวมถึงรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ และรายงานสภาพการณ์/การกระทำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน


4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   
ผู้ค้าของ ปตท. จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ส่งมอบให้กับ ปตท. โดยแนวทางปฏิบัติมี ดังนี้:

     4.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์/บริการ : ผู้ค้าของ ปตท. มุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดปริมาณการปล่อยมลพิษต่างๆ ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์/บริการ

     4.2 ของเสีย และของเสียอันตราย : ผู้ค้าของ ปตท. จะบ่งชี้ แยกแยะและควบคุมของเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิต และกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

    4.3 มลพิษทางน้ำ : ผู้ค้าของ ปตท. จะเฝ้าระวัง ควบคุม รวมถึงบำบัดคุณภาพน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต และกระบวนการดำเนินงานต่างๆ และระบบสุขาภิบาลก่อนที่จะมีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

     4.4 มลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก : ผู้ค้าของ ปตท. จะจำแนก เฝ้าระวัง ควบคุม และบำบัดการปล่อยของเสีย และผลิตผลจากการเผาไหม้ในกระบวนการผลิต และกระบวนการดำเนินการต่างๆ ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก รวมถึงมุ่งมั่นที่จะลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกต่างๆ

     4.5 ดินปนเปื้อนและน้ำใต้ดิน : ผู้ค้าของ ปตท. จะดำเนินการโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของดิน และน้ำใต้ดินระหว่างกระบวนการผลิต/บริการ และดำเนินการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม


ทั้งนี้ การที่ผู้ค้าปฏิบัติตามแนวทางนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ค้าที่จะร่วมมือ และก้าวเดินหน้าไปพร้อมกับ ปตท. เพื่อส่งเสริมส่งการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ค้า และ ปตท. ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

ปตท. ได้เริ่มบังคับใช้แนวทาง ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยในการทำสัญญาที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ผู้เสนอราคาที่ ปตท. ตกลงในการซื้อ/จ้าง/เช่า จะต้องยอมรับและปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิในการเข้าตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทาง ดังกล่าว จากการลงนามดังกล่าว จะมีผลต่อการดำเนินงานทุกงานของบริษัทผู้ค้าที่มีกับ ปตท. ตั้งแต่วันที่มีการลงนาม