Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
  • ปี :
  • จังหวัด :
 • รับสมัครทดลองขึ้นทะเบียนศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมา ปตท.
 • แนวทางปฏิบัติอย่างยยั่งยืน
 • ทะเบียนผู้ค้า
 • พื้นที่ว่างให้เช่า 1365
ประกาศการจัดหาพัสดุ
 • ค้นหาประกาศ (เลขที่ PR) :
 •   (ใส่เลขที่ทั้งหมดหรือบางส่วน)
 • เรื่อง :
 •   (ใส่เรื่องทั้งหมดหรือบางส่วน)
 • ระหว่างวันที่ :
 • Select a date from the calendar.
 • ถึงวันที่ :
 • Select a date from the calendar.
 • ประเภท :
ลำดับที่ เลขที่ประกาศ ประเภท รายการ ระยะเวลาจำหน่าย หลักประกันซอง(ต่อหน่วย) ค่าแบบ(ต่อชุด)