Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ / บริการลูกค้าก๊าซธรรมชาติ

 

ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ 

 

 ดาวน์โหลดเอกสารความรู้เกี่ยวกับก๊าชธรรมชาติ

 

  

บริการลูกค้าก๊าซธรรมชาติ

รับผิดชอบให้ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องร้องเรียน สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ และลูกค้า กฟผ.
 
ติดต่อ: ศูนย์บริการลูกค้าตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติโทรศัพท์: 0-2537-3288, 0-2537-1093 
โทรสาร: 0-2537-3220
 
 
 
รับผิดชอบให้ข้อมูลข่าวสาร ให้คำแนะนำ และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัย และการใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง
ติดต่อ: ส่วนบริการลูกค้าก๊าซ ฝ่ายระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
โทรศัพท์: 0-2537-3235-9
โทรสาร: 0-2537-3257-8


 
 
 
รับผิดชอบให้บริการสำหรับลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ทั้งด้านเทคนิค การรับ-ส่งผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ การใช้ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 
ติดต่อ: ส่วนบริการลูกค้าผลิตภัณฑ์ ฝ่ายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ
โทรศัพท์: 0-3867-6100
  
 


​     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง