Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม
 

 

มั่นใจในมาตรฐาน บริการเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย
ปตท. เป็นผู้นำในการให้บริการผลิตภัณฑ์มากมายเพื่อการอุตสาหกรรมพร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และการเลือกใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ1. น้ำมันเตาชนิดที่ 1 หรือเตา A หรือ เตา 600 (Fuel oil 600, 2%sulphur)
เป็นน้ำมันเตาที่มีคุณภาพสูง มีความหนืดต่ำ ทำให้สะดวกในการใช้งาน เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กและธุรกิจอื่นๆ เช่น โรงแรมหรือ โรงพยาบาล ในเขตชุมชน ฯลฯ เป็นต้น เนื่องจาก สามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์ และมีเขม่าต่ำ

2. น้ำมันเตาชนิดที่ 2 หรือเตา C หรือ เตา 1500 (Fuel oil 1500, 2%sulphur)
เป็นน้ำมันเตาที่มีความหนืดปานกลาง เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่ ที่มีระบบการเผาไหม้และเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเป็นเชื้อเพลิงที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุด และมีราคาจำหน่ายต่ำกว่าน้ำมันเตาชนิดที่ 1 (เตา A)

3. น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel)
และน้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel: B5) เหมาะสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งมีความเร็วรอบสูงกว่า 1,000 รอบต่อนาที เช่น รถขนส่ง รถบรรทุก รถไฟ และรถปิกอัพ รวมถึงการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น Boiler หรือ Direct Burn (เผาตรง)

4. ก๊าซหุงต้ม (Liquefied petroleum gas) สำหรับภาคอุตสาหกรรม
สำหรับภาคอุตสาหกรรมเป็นก๊าซเหลวภายใต้ความดัน ซึ่งประกอบด้วยโพรเพนและบิวเทนผสมกันอยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ ผลิตได้จากกระบวนการกลั่นแยกก๊าซธรรมชาติจากโรงแยกก๊าซฯ หรือจากกระบวนการกลั่นน้ำมันในโรงกลั่นผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้มของ ปตท. เป็นก๊าซหุงต้มที่มีคุณภาพสูง สะอาด เนื่องจากมีสัดส่วนของโพรเพน (C3) สูงมากกว่าบริษัทอื่น ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและสิ่งสกปรกกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องจักร เนื่องจากเป็นก๊าซหุงต้มที่ได้จากกระบวนการกลั่นจากโรงแยกก๊าซฯ เป็นหลัก

5. ก๊าซโพรเพน (Propane gas)
เป็นก๊าซที่ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ใช้ในกระบวนการเผาไหม้ที่ต้องการความร้อนสูงและควบคุมค่าความร้อนได้คงที่ตัวอย่างเช่น การใช้ในโรงงานผลิตหลอดภาพโทรทัศน์ เป็นต้น

6. น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ (Automotive lubricants)

7. น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม (Industrial lubricants)

8. น้ำมันหล่อลื่นชนิดพิเศษ (Special lubricants)

9.ผลิตภัณฑ์พิเศษ (Special Products)

9.1 ยางมะตอย (Asphalt) เป็นสารผสมประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดและสารอินทรีย์อื่นๆ เรียกรวมว่า สารบิทูเมน ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวข้นหรือเป็นกึ่งของแข็งสีน้ำตาลแก่ถึงสีดำ ปัจจุบัน ปตท. มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยเกรด AC 60/70 ซึ่งเป็นเกรดมาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทยโดยมีใบรับรองคุณภาพ (Certificate) จากหน่วยงานราชการ

9.2 คอนเดนเสท (Condensate)

9.3 น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base Oil) เป็นวัตถุดิบสำหรับนำใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งปัจจุบัน PTT Group เป็นผู้ผลิต Base Oil รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

9.4 กำมะถัน (Sulphur)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อ: ส่วนขายอุตสาหกรรมโทรศัพท์ 02-537-2321-25 โทรสาร 02-537-2323การบริการลูกค้า
การบริหารการจัดส่ง

เนื่องด้วยภารกิจในการสำรองพลังงานแห่งชาติ ปตท.ได้ก่อสร้างคลังน้ำมันต่างๆทั่วประเทศ ทำให้ ปตท.มีความพร้อมในด้านการสำรองพลังงานและด้านจัดส่งน้ำมันให้แก่ลูกค้าได้ทั่วประเทศ ซึ่งหากเกิดเหตุขัดข้อง ณ คลังหนึ่งคลังใด หรือจุดจ่ายน้ำมันใดๆ คลังน้ำมันอื่นๆของปตท.สามารถดำเนินการจัดส่งทดแทนได้ทันทีไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าปตท.

การขนส่งที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา

ด้วยการยึดถือหลักการที่ว่า ลูกค้าจะต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงต่อเวลา ปตท.จึงได้ติดตั้งระบบรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมบนรถบรรทุกผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง โดยมีการรายงานผลตลอดเวลา รวมทั้งติดตั้งระบบ Track-co Graph เพื่อช่วยตรวจสอบความเร็วและเวลาที่ใช้ในการขนส่งอีกด้วย

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ปตท.มีหน่วยงานส่วนควบคุมคุณภาพและห้องทดลองที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25 ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันให้ถูกต้องตามข้อกำหนด คุณภาพของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งในช่วงก่อนรับน้ำมันเข้าเก็บในคลังน้ำมันของปตท.และในช่วงก่อนที่น้ำมันจะถูกส่งจำหน่ายให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ออกสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ทั้งที่คลังน้ำมันของปตท.และที่โรงงานของลูกค้า รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพให้ลูกค้า เพื่อรับประกันในคุณภาพการใช้งานตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของ ปตท.

การบริการเสริมสร้างความรู้ในผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในการใช้งาน

ปตท ให้บริการ จัดอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ในการเลือกใช้งานและเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ รวมทั้งทรัพย์สินของส่วนรวม ตลอดจนนำเยี่ยมชมกิจการของโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตและมาตราฐานความปลอดภัยต่างๆ

การบริการตรวจวัดประสิทธิภาพหม้อต้มไอน้ำ

ปตท. ได้จัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญออกตรวจวัดประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน้ำพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็น การประหยัดพลังงาน การยืดอายุใช้งานของเครื่องจักร การรักษาสิ่งแวดล้อม และการป้องกันปัญหามลภาวะทางอากาศจากไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบรูณ์

การบริการให้คำปรึกษาในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอุปกรณ์

ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบและก่อสร้างอุปกรณ์เพื่อเก็บผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ปตท.ยินดีให้คำปรึกษาในการดำเนินการออกแบบก่อสร้างตลอดจนการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่หรืออุปกรณ์เก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้แก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้รวมถึงการให้คำแนะนำในการดำเนินการขอเอกสารใบอนุญาตการกักเก็บผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงตามข้อบังคับของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในงานด้านต่างๆ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมในมิติต่างๆ ปตท. พร้อมให้บริการ เช่น

1.ให้การอบรม 5ส., คิวชี เพิ่มเพิ่มผลผลิตการทำงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

2. มีสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ที่มีขีดความสามารถสูงเฉพาะทางในสาขาปิโตรเลียม โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัยเป็นหนึ่งใน

3. การให้คำแนะนำในการประหยัดพลังงานในส่วนภาคอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ

4. การให้คำแนะนำในการประหยัดพลังงานในส่วนภาคอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
กรุณาติดต่อ: ส่วนขายอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 02-537-2321-25 โทรสาร 02-537-2323