Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH

ประเภทสถานี NGV

สถานีจ่ายก๊าซหรือสถานีแม่ (Mother Station)

เป็นสถานีที่ผลิตก๊าซ NGV โดยเพิ่มความดันและอัดจ่ายก๊าซให้กับรถขนส่งก๊าซ เพื่อขนส่งก๊าซNGV ไปยังสถานีลูกต่อไป

สถานีบริการ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซฯ หรือสถานีลูก (Daughter Station)

เป็นสถานีฯซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแนวท่อฯ จึงต้องใช้รถขนส่งในการขนส่งก๊าซ NGV จากสถานีจ่ายก๊าซฯไปยังสถานีบริการ NGV ทำให้บางช่วงเวลาไม่สามารถจัดส่งก๊าซฯได้ทันต่อความต้องการใช้ ส่งผลให้ผู้ใช้ต้องรอเติมก๊าซ

สถานีบริการ NGV ตามแนวท่อส่งก๊าซฯ (Conventional Station)

เป็นสถานีฯที่รับก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซฯโดยตรง จึงมีก๊าซให้บริการตลอดเวลา


 
 
 

ค้นหาสถานีบริการ NGV

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง