Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
  • ปี :
  • จังหวัด :
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสารจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF หากท่านยังมิได้ติดตั้งโปรแกรมกดปุ่มติดตั้ง law1.jpg

1.การก่อสถานีบริการ NGV

กฎกระทรวง 47 ตาม พรบ ควบคุมอาคาร

การกั้นเขตก่อสร้าง

การขออนุญาต สถานี NGV

การใช้นั่งร้าน

การเดินสายไฟฟ้าแรงสูง กทม

การเดินสายไฟฟ้าแรงสูง ภาคกลาง

การเดินสายไฟฟ้าแรงสูง ภาคใต้

การเดินสายไฟฟ้าแรงสูง ภาคเหนือ

การเดินสายไฟฟ้าแรงสูง ภาคอีสาน

การตอกเสาเข็ม

การติดตั้งอุปกรณ์ในสถานี NGV

การทำงานในเขตก่อสร้าง

การทำงานในที่สูง

การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

การแบ่งพื้นที่อันตรายในสถานี NGV

การผังเมือง

กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ข้อกำหนดสายไฟฟาแรงสูง

 

 

2. การขนส่งก๊าซ NGV

การขนส่งก๊าซ NGV

 • การขนส่งวัตถุอันตราย 1
 • การขนส่งวัตถุอันตราย 2
 • การบรรทุกวัตถุอันตราย สำหรับรถชนิดที่ 4
 • พระราชบัญญัติขนส่งทางบก 2522
 • ระยะเวลาการทำงาน
 •  


   

  3. การติดตั้งอุปกรณ์ NGV ในรถ

         3.1 พรบ ขนส่งสำหรับรถใหญ่

        3.2 พรบ ขนส่งสำหรับรถเล็ก

         3.3 กำหนดค่าควันดำของรถยนต์ที่จุดระเบิดด้วยการอัด

   

   
   

   

  4. การปฏิบัติงาน

   

 • ISO9001E
 • ISO14001
 • การตรวจสุขภาพ
 • การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ฉบับ 2
 • กำหนดสิ่งปฏิกูล
 • กำหนดน้ำหนักที่ยกได้
 • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กทม.
 • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 1
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 2
 • ความร้อน แสง เสียง
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตารชั่งตวงวัด 1
 • กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตารชั่งตวงวัด 2
 • กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตารชั่งตวงวัด 3
 • บัญชีรายชื่อวัตถุอัตราย ฉบับที่ 6
 • พรบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • พระราชบัญญัติวัตถุอัตราย 2535
 • คำศัพท์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • เวชภัณฑ์ที่จำเป็น
 • สวัสดิการในการทำงาน
 • สารเคมีอันตราย
 • อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคบ


 • 5. คุณภาพก๊าซ

   

   

  6. สภาพแวดล้อมของสถานี NGV

   

  ความปลอดภัยกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ

  ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

  ตรวจสอบเลิกสถานี NGV

  ป้ายความปลอดภัย

  ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สถานี NGV

  ผู้ปฏิบัติการ NGV

  พรบ ควบคุมอาคาร 2522

  มาตรฐาน สถานี NGV

  มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

  มาตรฐานสถานที่ใช้ก๊าซ

  มาตรฐานอุปกรณ์ NGV ในสถานี

  ลิฟท์ชั่วคราว

  วัตถุอันตราย

  วิทยากร NGV

  วิศวกรทดสอบอุปกรณ์ในสถานี NGV

  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  สถานี NGV ในเขต กฟน.

  หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก