Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอ
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | มิติด้านเศรษฐกิจ | การจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอ
​​


​จุดเริ่มต้นของภารกิจสำคัญในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ คือ การจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ โดย ปตท. ลงทุนผ่านบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) และดำเนินงานเองโดยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ มีการกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานและผลประกอบการเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีโครงการมากกว่า 41 โครงการทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ออสเตรเลีย แอฟริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และแคนาดา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งพื้นที่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง อาทิ โครงการโรงผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวลอยนํ้า ในประเทศออสเตรเลีย โครงการการผลิตนํ้ามันในประเทศแอลจีเรีย และโครงการแคนาดาออยล์แซนด์เคเคดี ซึ่งเป็นแหล่งสำรองนํ้ามันขนาดใหญ่อันดับสองของโลก เป็นต้น แนวทางต่อไป ปตท.สผ. มีแผนในการเพิ่มปริมาณการผลิตจากแหล่งในอ่าวไทย โดยการขยายการลงทุนในประเทศไทย และการรักษาระดับการผลิต การพัฒนาโครงการโรงผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวลอยนํ้าให้เริ่มผลิตได้ในปลายปี 2560 การขยายการลงทุนในพื้นที่เป้าหมายหลัก ได้แก่ ประเทศไทย พม่า ออสเตรเลีย และประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ รวมทั้งการแสวงหาผู้ร่วมลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ให้ได้ปริมาณการผลิตตามเป้าหมาย ปตท.

ขณะเดียวกัน ปตท. โดยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ดำเนินการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากผู้สำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมรายอื่น ทั้งใน และต่างประเทศ ในรูปแบบการค้าขายระยะยาวเพื่อรับประกันความมั่นคงและลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ ในปี 2554 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีปริมาณการค้านํ้ามันดิบ นํ้ามันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีรวม 62,684 ล้านลิตร หรือประมาณ 1.08 ล้านบาร์เรลต่อวันเทียบเท่านํ้ามันดิบลดลง 991 ล้านลิตรหรือร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปี 2553 ประกอบด้วยการค้านํ้ามันดิบ 39,683 ล้านลิตร ลดลงร้อยละ 5.4 การค้าคอนเดนเสท 7,422 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 การค้านํ้ามันเชื้อเพลิง 11,358 ล้านลิตร ลดลงร้อยละ 0.9 และการค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 4,221 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 42