Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
เป้าหมายตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ ปตท. สามารถบรรลุการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศ ปตท. จึงได้กำหนดเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

img1.jpg
 

การกำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและลักษณะการดำเนินธุรกิจขององค์กร และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนโยบาย ข้อกำหนด ข้อบังคับของภาครัฐ และส่วนที่เป็นความสนใจของสังคมและชุมชนในทุกๆระดับ ซึ่งมีกรบวนการตั้งเป้าหมายและการดำเนินงานแสดงได้ ดังนี้

img2.jpg