Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | ความยั่งยืน | มิติด้านสังคม | การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


ปตท. ตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง การดำเนินธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุ​กกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีส่วนร่วมตามบทบาท ของแต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสม โดยจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 6 กลุ่ม และพิจารณากำหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนอง ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มอย่าง สมดุล จากการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้ง ผลการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ปตท. มีการปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ปตท. กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อสร้างความผูกพันและนำไปสู่การปฏิบัติผ่านระบบการนำองค์กรและกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยคณะกรรมการจัดการของ ปตท. หารือร่วมกับคณะกรรมการ ปตท. เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินธุรกิจ จากนั้นแต่ละ สายงานจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ มีความคล่องตัว และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามพันธกิจได้อย่างสมดุล ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ไปยังผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียตามพันธกิจทุกกลุ่ม โดยใช้ช่องทางและความถี่ตามที่กำหนด พร้อมทั้งมีการทวนสอบความเข้าใจหลังการถ่ายทอด เช่น สำหรับพนักงาน จะใช้วิธีการแบบไม่เป็นทางการ ด้วยการสอบถามหลังการบรรยาย หากยังไม่เข้าใจ จะอธิบายซ้ำหรืออธิบายเพิ่มเติม ทันที สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ จะสื่อความในครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังใช้วิธีการแบบ เป็นทางการ โดยการสำรวจความพึงพอใจ ของพนักงาน การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป็นประจำาทุกปี ซึ่งนำเสนอผล และบทวิเคราะห์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ จัดการของ ปตท. เพื่อปรับปรุงกลไกและช่องทาง ต่อไป ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการจัดการ ของ ปตท. เห็นชอบให้เพิ่มช่องทางการถ่ายทอด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ผ่านสังคมออนไลน์ เช่น facebook ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ เข้าถึงและรับรู้แนวปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2551 ปตท. กำหนดให้ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของกรอบการดำเนินงานด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการยึดปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่า มีความเหมาะสม ทั้งนี้ มีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้

 

 

 
​​