ณ วันที่ 30.08.14 13:10
บาท/ลิตร
44.86
35.78
37.80
33.98
24.28
29.99
32.99
บาท/กิโลกรัม
10.50