ณ วันที่ 23.12.14 02:24
บาท/ลิตร
37.36
28.28
30.30
26.98
22.48
26.89
29.89
บาท/กิโลกรัม
12.50