ณ วันที่ 09.10.15 12:00
บาท/ลิตร
33.76
26.38
26.80
24.44
20.34
23.29
26.29
บาท/กิโลกรัม
13.50