ณ วันที่ 21.04.15 11:56
บาท/ลิตร
33.46
27.08
27.90
25.68
22.68
25.09
28.09
บาท/กิโลกรัม
13.00