ณ วันที่ 24.11.14 20:35
บาท/ลิตร
41.66
32.58
34.60
31.28
22.88
29.39
32.39
บาท/กิโลกรัม
11.50