ณ วันที่ 30.05.15 17:12
บาท/ลิตร
34.76
28.18
29.00
26.78
22.88
25.99
28.99
บาท/กิโลกรัม
13.00