ณ วันที่ 26.07.14 01:15
บาท/ลิตร
48.75
37.78
40.23
35.28
24.28
29.85
32.85
บาท/กิโลกรัม
10.50