ณ วันที่ 12.11.19 23:54
บาท/ลิตร
34.66
26.98
27.25
24.24
19.94
25.59
29.44
บาท/กิโลกรัม
15.73