ณ วันที่ 27.03.17 23:24
บาท/ลิตร
33.66
26.28
26.55
24.04
19.34
25.09
28.09
บาท/กิโลกรัม
13.20