ณ วันที่ 25.10.14 01:01
บาท/ลิตร
42.86
33.78
35.80
32.48
22.88
29.39
32.39
บาท/กิโลกรัม
11.50