Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
  • ปี :
  • จังหวัด :
ธุรกิจการกลั่น
 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันผ่าน 4 บริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งมีมีกำลังการกลั่นรวมกันทั้งสิ้น 1,040,000 บาร์เรลต่อวัน โดย ปตท. จัดหาน้ำมันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปจากบริษัทโรงกลั่นน้ำมันในกลุ่ม ปตท . เพื่อจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าของหน่วยธุรกิจน้ำมัน ทั้งนี้ ปตท. จะจัดหาน้ำมันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ปตท. ถืออยู่ในโรงกลั่นน้ำมันนั้น ๆ
นอกจากการประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันที่ทันสมัยและมีศักยภาพทางด้านการผลิตสูงแล้ว โรงกลั่นในกลุ่ม ปตท. ยังได้ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันโดยลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจการขนส่งน้ำมันและธุรกิจพลังงานทดแทน เช่น การผลิตเอทานอล และไบโอดีเซลจากพืชน้ำมัน ทั้งนี้ การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องจะช่วยเสริมสร้าง ความมั่นคงและการเจริญเติบโตอย่างเป็นปึกแผ่นในอนาคต

กำลังการกลั่นของโรงกลั่นในประเทศ
 
ความรู้เกี่ยวกับการกลั่น
 

 

บริษัทในกลุ่มการกลั่น

 
 
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)

มีกำลังการกลั่นรวม 275,000 บาร์เรลต่อวัน
ผลิตภัณฑ์หลัก
 • น้ำมันสำเร็จรูปชนิดเบา ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  น้ำมันเบนซิน มิกซ์ไซลีน รีฟอร์เมต และไอโซเมอร์เรต
 • น้ำมันสำเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา ได้แก่ น้ำมันอากาศยาน และน้ำมันดีเซล
 • น้ำมันสำเร็จรูปชนิดหนัก ได้แก่ น้ำมันเตา ลองเรซิดิว และยางมะตอย
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)

 • มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน
  เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สาธารณูปการ และวัตถุดิบผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
 • นับเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร
  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นบริษัทชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  ทั้งขนาดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (SPRC)

มีกำลังการกลั่นประมาณ 150,000 บาร์เรลต่อวัน
ผลิตภัณฑ์หลัก
 • น้ำมันสำเร็จรูปชนิดเบา ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเบนซิน
  แนฟทาชนิดเบา รีฟอร์เมต และโพรพิลีน
 • น้ำมันสำเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา ได้แก่ น้ำมันอากาศยาน และน้ำมันดีเซล
 • น้ำมันสำเร็จรูปชนิดหนัก ได้แก่ น้ำมันเตา