Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ


 

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ

A19_1.jpg 

ปตท. เป็นผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติจากผู้ขายก๊าซธรรมชาติภายใต้สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 16 ฉบับ แบ่งเป็น สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติในประเทศ จำนวน 13 ฉบับ ได้แก่ สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติยูโนแคล 1 (แหล่งเอราวัณ), สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากหล่งบงกช, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งไพลิน, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแปลง B8/32, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งน้ำพอง, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง MTJDA แปลง A-18, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอาทิตย์, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง MTJDA แปลง B-17&C-19 และ B-17-01, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งภูฮ่อม, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยูโนแคล 123, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสิริกิติ์ (พื้นที่ลานกระบือ), สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสิริกิติ์ (พื้นที่หนองตูม เอ), สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกชใต้ รวมกับ สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างประเทศ อีกจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเยตากุน และสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า แปลง M9 ในสหภาพพม่า โดยในปี 2554 มีปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย เท่ากับ 4,184 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทียู ต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต)​

A19dot.jpg 


 

การจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ​

ปตท. จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้า ได้แก่ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กโดยตรงผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) โดยมีปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ (รวมปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท.) มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มลูกค้า ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
ล้าน ล.บ.ฟุต/วัน ร้อยละ ล้าน ล.บ.ฟุต/วัน ร้อยละ ล้าน ล.บ.ฟุต/วัน ร้อยละ
   กฟผ 1,100​ ​30.8 1,344 33.3​ 1,146 ​27.0
   ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ​905 25.4 943 23.3​ 866​ 21.0
   ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 456​ ​12.8 475 ​11.8 ​485 12.0
   ลูกค้าอุตสาหกรรม /1 504​ 14.2 ​628 15.5 783​ 19.0
   โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 599​ 16.8 ​650 16.1​ 867​ 21.0
   รวม 3,564/2 100.0 4,040 100.0 4,147​ 100.0


 

หมายเหตุ : ปริมาณก๊าซธรรมชาติคำนวณ ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทียู ต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต และคำนวณโดยใช้จำนวนวันตามปีปฏิทิน

 1. รวมก๊าซธรรมชาติที่จำหน่ายให้กับบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด และก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง
 2. ไม่รวมปริมาณจำหน่ายก๊าซให้ CPOC (Operator ของแหล่ง MTJDA- B17) เพื่อใช้ในการเดินเครื่องอุปกรณ์บนแหล่งผลิต

โครงสร้างราคาจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้าประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติ และอัตราค่าผ่านท่อซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กพช. และ สพช.

 • ราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉลี่ยของเนื้อก๊าซฯ ที่ ปตท. รับซื้อจากผู้ขายก๊าซธรรมชาติและค่าตอบแทนในการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
 • อัตราค่าผ่านท่อ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
  • ​ค่าบริการส่วนของต้นทุนคงที่ (Dem​and Charge) ขึ้นอยู่กับพื้น​ที่การใช้ก๊าซธรรมชาติของลูกค้า
   • ​​​พื้นที่นอกชายฝั่งระยอง ​อัตราค่าบริการ 8.5899 บาทต่อล้านบีทียู
   • พื้นที่นอกชายฝั่งขนอม อัตราค่าบริการ 14.2177 บาทต่อล้านบีทียู
   • พื้นที่บนฝั่ง อัตราค่าบริการ 12.0654 บาทต่อล้านบีทียู โดยจะต้องชำระอัตราค่าบริการรวมกับพื้นที่นอกชายฝั่งระยอง
   • พื้นที่บนฝั่งที่จะนะ อัตราค่าบริการ 2.4855 บาทต่อล้านบีทียู
   • พื้นที่บนฝั่งที่น้ำพอง อัตราค่าบริการ 1.1299 บาทต่อบ้านบีทียู
  • ค่าบริการส่วนต้นทุนผันแปร (Commodity Charge) 
   • พื้นที่นอกชายฝั่งระยอง/นอกชายฝั่งขนอม/บนฝั่ง อัตราค่าบริการ 1.1668 บาทต่อล้านบีทียู
   • พื้นที่บนฝั่งที่จะนะ อัตราค่าบริการ 0.1569 บาทต่อล้านบีทียู
   • พื้นที่บนฝั่งที่น้ำพอง อัตราค่าบริการ 0.0000 บาทต่อล้านบีทียู​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ดาวน์โหลด

 PDF Download ประกาศ ปตท. เรื่องอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ

 PDF Download ประกาศ ปตท. เรื่องอัตราค่าบริหารส่งก๊าซธรรมชาติ ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่4)​

 PDF Download ประกาศ ปตท. เรื่องอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปร ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ระยอง (พื้นที่ 1) ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2) ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่ง (พื้นที่ 3) ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4) และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่น้ำพอง (พื้นที่ 5)

 PDF Download ประกาศ ปตท. เรื่องอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนคงที่ และส่วนของต้นทุนผันแปร ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่น้ำพอง(พื้นที่ 5)