Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
 

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ

 

A19_1.jpg 

 

ปตท. เป็นผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติจากผู้ขายก๊าซธรรมชาติภายใต้สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 15 ฉบับ แบ่งเป็นสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติในประเทศ จำนวน 12 ฉบับ ได้แก่ สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งไพลิน สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกชเหนือ สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกชใต้ สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเชฟรอน 123 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแปลง B8/32 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอาทิตย์ สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง MTJDA แปลง A-18 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง MTJDAแปลง B-17 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งน้ำพอง สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสินภูฮ่อม สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสิริกิติ์ (พื้นที่ลานกระบือ) สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสิริกิติ์ (พื้นที่หนองตูม เอ) รวมกับ สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างประเทศ อีกจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเยตากุน และสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า จากสหภาพเมียนมาร์ โดยในปี 2561 มีปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย เท่ากับ 4,708 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (คำนวณ ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต)

 

นอกจากนี้ ปตท. ได้มีการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เข้ามา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการจัดหาก๊าซฯ และสนองความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ปตท. มีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาวรวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ อีกทั้ง ปตท. มีการลงทุนคลังรับ LNG ผ่าน บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด ที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อให้บริการในการรับเรือ จัดเก็บ LNG และแปลงสภาพ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับการนำเข้า LNG ตั้งแต่ปี 2554 โดยในปี 2561 มีการขยายกำลังการผลิตโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งที่ 1 จาก 10 ล้านตัน เป็น 11.5 ล้านตัน และอยู่ระหว่างก่อสร้าง LNG Receiving Terminal แห่งที่ 2 ซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 19 ล้านตัน จาก 11.5 ล้านตัน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

 

 

 

A19dot.jpg

 

การจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

 

 

 

ปตท. จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้า ได้แก่ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กโดยตรงผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) โดยมีปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ (รวมปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท.)  มีรายละเอียดดังนี้

 
 

กลุ่มลูกค้า

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ล้าน ล.บ.ฟุต/วัน

ร้อยละ

ล้าน ล.บ.ฟุต/วัน

ร้อยละ

ล้าน ล.บ.ฟุต/วัน

ร้อยละ

​   กฟผ

1,206​

​25.7

1,151

23.9​

​975

​23.9

   ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

​852

​18.2

​995

20.6​

972​

20.6

   ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

699​

​14.9

​740

​15.3

​869

15.3

   ลูกค้าอุตสาหกรรม /1

972​

​20.7

​981

​20.3

1,000​

20.3

   โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

959​

​20.5

​961

19.9​

946

19.9

   รวม

4,688

​100.0

4,828

100.0

4,762​

100.0

 

 

 

หมายเหตุ : ปริมาณก๊าซธรรมชาติคำนวณ ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทียู ต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต และคำนวณโดยใช้จำนวนวันตามปีปฏิทิน

 
            /1 รวมก๊าซธรรมชาติที่จำหน่ายให้กับบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด และก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง

   

  โครงสร้างราคาจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้าประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติ และอัตราค่าผ่านท่อซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กพช. และ สพช.

   

   

  • ราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉลี่ยของเนื้อก๊าซฯ ที่ ปตท. รับซื้อจากผู้ขายก๊าซธรรมชาติและค่าตอบแทนในการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
  • อัตราค่าผ่านท่อ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
   • ​ค่าบริการส่วนของต้นทุนคงที่ (Dem​and Charge) ขึ้นอยู่กับพื้น​ที่การใช้ก๊าซธรรมชาติของลูกค้า
    • ​​​พื้นที่นอกชายฝั่งระยอง ​อัตราค่าบริการ 8.5899 บาทต่อล้านบีทียู
    • พื้นที่นอกชายฝั่งขนอม อัตราค่าบริการ 14.2177 บาทต่อล้านบีทียู
    • พื้นที่บนฝั่ง อัตราค่าบริการ 12.0654 บาทต่อล้านบีทียู โดยจะต้องชำระอัตราค่าบริการรวมกับพื้นที่นอกชายฝั่งระยอง
    • พื้นที่บนฝั่งที่จะนะ อัตราค่าบริการ 2.4855 บาทต่อล้านบีทียู
    • พื้นที่บนฝั่งที่น้ำพอง อัตราค่าบริการ 1.1299 บาทต่อบ้านบีทียู
   • ค่าบริการส่วนต้นทุนผันแปร (Commodity Charge) 
    • พื้นที่นอกชายฝั่งระยอง/นอกชายฝั่งขนอม/บนฝั่ง อัตราค่าบริการ 1.1668 บาทต่อล้านบีทียู
    • พื้นที่บนฝั่งที่จะนะ อัตราค่าบริการ 0.1569 บาทต่อล้านบีทียู
    • พื้นที่บนฝั่งที่น้ำพอง อัตราค่าบริการ 0.0000 บาทต่อล้านบีทียู​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  ​​​​​​​​

  ดาวน์โหลด

  PDF Download ประกาศ ปตท. เรื่องอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนคงที่ ของระบบส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งระยอง (พื้นที่ 1) ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2)     ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่ง (พื้นที่ 3)

   PDF Download ประกาศ ปตท. เรื่องอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปร ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ระยอง (พื้นที่ ระกาศ ปตท. เรื่องอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปร ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ระยอง (พื้นที่ 1) ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2) ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่ง (พื้นที่ 3) ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4) และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่น้ำพอง (พื้นที่ 5)

   PDF Download ประกาศ ปตท. เรื่องอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนคงที่ และส่วนของต้นทุนผันแปร ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่น้ำพอง (พื้นที่ 5)