Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
  • ปี :
  • จังหวัด :
การจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ


การจัดหาก๊าซธรรมชาติ

ปตท. เป็นผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติจากผู้ขายก๊าซธรรมชาติภายใต้สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 16 ฉบับ
แบ่งเป็น สัญญาซื้อA19_1.jpgก๊าซธรรมชาติในประเทศ จำนวน 13 ฉบับ ได้แก่ สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติยูโนแคล 1 (แหล่งเอราวัณ), สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากหล่งบงกช, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งไพลิน, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแปลง B8/32, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งน้ำพอง, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง MTJDA แปลง
A-18, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอาทิตย์, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง MTJDA แปลง B-17&C-19 และ B-17-01, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งภูฮ่อม, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยูโนแคล 123, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสิริกิติ์ (พื้นที่ลานกระบือ), สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสิริกิติ์ (พื้นที่หนองตูม เอ), สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกชใต้ รวมกับ สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างประเทศ อีกจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเยตากุน และสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า แปลง M9 ในสหภาพพม่า
 
โดย ในปี 2554 มีปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย เท่ากับ 4,184 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
(ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทียู ต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต)
 
A19dot.jpg

การจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

ปตท. จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้า ได้แก่ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กโดยตรงผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) โดยมีปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ (รวมปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท.) มีรายละเอียดดังนี้
 
กลุ่มลูกค้า ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
ล้าน ล.บ.ฟุต/วัน ร้อยละ ล้าน ล.บ.ฟุต/วัน ร้อยละ ล้าน ล.บ.ฟุต/วัน ร้อยละ
​   กฟผ 1,100​ ​30.8 ​1,344 33.3​ ​1,146 ​27.0
   ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ​905 ​25.4 ​943 23.3​ 866​ 21.0
   ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 456​ ​12.8 ​475 ​11.8 ​485 12.0
   ลูกค้าอุตสาหกรรม/1 504​ ​14.2 ​628 ​15.5 783​ 19.0
  โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 599​ ​16.8 ​650 16.1​ 867​ 21.0

รวม

3,564/2 ​100.0 ​4,040 100.0 4,147​ 100.0

หมายเหตุ : ปริมาณก๊าซธรรมชาติคำนวณ ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทียู ต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต และคำนวณโดยใช้จำนวนวันตามปีปฏิทิน 

  1. รวมก๊าซธรรมชาติที่จำหน่ายให้กับบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด และก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง
  2. ไม่รวมปริมาณจำหน่ายก๊าซให้ CPOC (Operator ของแหล่ง MTJDA- B17) เพื่อใช้ในการเดินเครื่องอุปกรณ์บนแหล่งผลิต
 

โครงสร้างราคาจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้าประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติ และอัตราค่าผ่านท่อซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กพช. และ สพช.

 • ราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉลี่ยของเนื้อก๊าซฯ ที่ ปตท. รับซื้อจากผู้ขายก๊าซธรรมชาติและค่าตอบแทนในการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
 • อัตราค่าผ่านท่อ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
  • ค่าบริการส่วนของต้นทุนคงที่ (Demand Charge) ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้ก๊าซธรรมชาติของลูกค้า
                           -   พื้นที่นอกชายฝั่งระยอง อัตราค่าบริการ 8.5899 บาทต่อล้านบีทียู
                           -   พื้นที่นอกชายฝั่งขนอม อัตราค่าบริการ 14.2177 บาทต่อล้านบีทียู
                           -   พื้นที่บนฝั่ง อัตราค่าบริการ 12.0654 บาทต่อล้านบีทียู โดยจะต้องชำระอัตราค่าบริการรวมกับพื้นที่นอกชายฝั่งระยอง
                           -   พื้นที่บนฝั่งที่จะนะ อัตราค่าบริการ 2.4855 บาทต่อล้านบีทียู
                           -   พื้นที่บนฝั่งที่น้ำพอง อัตราค่าบริการ 1.1299 บาทต่อบ้านบีทียู
  • ค่าบริการส่วนต้นทุนผันแปร (Commodity Charge) 

                           - พื้นที่นอกชายฝั่งระยอง/นอกชายฝั่งขนอม/บนฝั่ง อัตราค่าบริการ 1.3045 บาทต่อล้านบีทียู

                           - พื้นที่บนฝั่งที่จะนะ อัตราค่าบริการ 0.1283 บาทต่อล้านบีทียู

                           - พื้นที่บนฝั่งที่น้ำพอง อัตราค่าบริการ 0.0000 บาทต่อล้านบีทียู

ดาวน์โหลด

 PDF Download ประกาศ ปตท. เรื่องอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ
 PDF Download ประกาศ ปตท. เรื่องอัตราค่าบริหารส่งก๊าซธรรมชาติ ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่4)

 PDF Download ประกาศ ปตท. เรื่องอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปร ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ระยอง (พื้นที่ 1) ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2) ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่ง (พื้นที่ 3) ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4) และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่น้ำพอง (พื้นที่ 5)