Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH


ระ​บบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Transmission System)

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท.  ประกอบด้วยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก  และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล โดยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะต่อเชื่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย สถานีแอลเอ็นจี และท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา เยตากุนและซอติก้า สหภาพเมียนมาร์ ที่ชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร์ เข้ากับผู้ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติและลูกค้าอุตสาหกรรมภายในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ยังประกอบด้วย หน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) และอุปกรณ์รวมก๊าซธรรมชาติ (Header) ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ ในอ่าวไทยให้มีค่าความร้อนคงที่เป็นหนึ่งเดียวและมีคุณภาพเดียวกันทั้งระบบ

 

​ารวางท่อก๊าซธรรมชาติทุกเส้นโดย ปตท. ดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด เน้นสวัสดิภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมของประชาชนเป็นสำคัญ


​ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซบนบกแก่บุคคลที่สาม ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Third Party Access Code: TPA Code of PTT Pipeline) 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซบนบกแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Code: TPA Code of PTT Pipeline) สำหรับผู้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ หรือผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่น สามารถใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติได้  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

Cover2.png


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม pipeline.info@pttplc.com​


ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline)

ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ มีความยาวประมาณ 493 กิโลเมตร เป็นท่อย่อยที่เชื่อมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยังลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 450 ราย 

แผนที่แสดงโครงข่ายท่อก๊าซ_cover.jpg 


วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ค่านิยม ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

Vision_THA.png 


การดำเนินการงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เพื่อให้การควบคุมและการบริหารงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด จึงได้มีการแบ่งความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายปฏิบัติการระบบส่งก๊าซธรรมชาติตะวันตก ฝ่ายปฏิบัติการระบบส่งก๊าซธรรมชาติตะวันออก และฝ่ายปฏิบัติการระบบส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลส่วนปฏิบัติการระบบส่งก๊าซธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล โดยมีควบคุมหลักอยู่ที่ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี

ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี เป็นศูนย์หลักในการดำเนินงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ควบคุมและวางแผนปฏิบัติการรับ-ส่งก๊าซธรรมชาติ จากผู้ผลิตสู่ลูกค้าตลอดแนวท่อทั้งหมดทั่วประเทศ สนับสนุนงานวิศวกรรมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดูแลควบคุมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และดูแลสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ รวมถึง ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA) ผ่านระบบสื่อสาร อาทิ ระบบไมโครเวฟ เคเบิลใยแก้วนำแสง หรือระบบดาวเทียม เป็นต้น


การบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดำเนินการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) จนกระทั่งได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี 2553 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติมอบให้แก่องค์กรที่มีระบบบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เปี่ยมด้วยคุณภาพ และศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานโลก​

 


ขอบเขตความรับผิดชอบของการดำเนินงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย

 
แผนที่แสดงขอบเขตความรับผิดชอบของการดำเนินงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ


- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 รับผิดชอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 
- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 รับผิดชอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี และปราจีนบุรี 
- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 รับผิดชอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรี 
- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 รับผิดชอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 รับผิดชอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดราชบุรี และนครปฐม 
- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 รับผิดชอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และนครปฐม 
- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 รับผิดชอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา 
- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 รับผิดชอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 รับผิดชอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และสมุทรปราการ - ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 10 รับผิดชอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก 
- ฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล รับผิดชอบระบบท่อส่งก๊าซฯในทะเล, แท่นพักท่อ Erawan Riser Platform (ERP) และแท่นพักท่อ PTT Riser Platform(PRP) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และ ระยอง

  • ​ตรวจและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • กำกับ ดูแล บำรุงรักษาสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ สถานีวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ ระบบเครื่องมือวัด และระบบควบคุมต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
  • ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ร่วมกับศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน
  • กำกับ ดูแล การสร้างมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

 

 

 

 

ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบสื่อสาร


 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA)

ระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออกแบบเพื่อใช้ในงานควบคุมการรับส่งก๊าซระยะทางไกล  แบบ Real Time ได้ตลอดความยาวท่อ 4,226 กิโลเมตร เพื่อให้การขนส่งก๊าซ จากจุดส่งมอบ ไปให้ลูกค้าได้ตรงเวลา คูณภาพก๊าซ ตรงตามความต้องการอย่างปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีศูนย์ควบคุมหลักอยู่ที่จังหวัดชลบุรี


สถานีควบคุมก๊าซ (Block Valve Station)

สถานีควบคุมก๊าซแต่ละแห่งได้ติดตั้งอุปกรณ์ Remote Terminal Unit (RTU) และระบบสื่อสาร เพื่อต่อเชื่อมสัญญาณจากอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Instrument) ในสนาม กับศูนย์ควบคุม ทำให้การควบคุมและติดตามการรับส่งก๊าซเป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย


​ระบบสื่อสาร

ระบบสื่อสารใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ระบบทั้งหมดมีความมั่นคงสูงสุด ทั้งนี้ ระบบสื่อสารประกอบด้วย

 

  • ระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic cable) วางฝังดินมากับแนวท่อส่งก๊าซฯ ปัจจุบันเป็นระบบสื่อสารหลักสามารถรองรับ Bit Rate ได้ 622 Mbps
  • ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite telecommunication) เป็นระบบที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่าง แท่นผลิต กับศูนย์ควบคุม
  • ระบบไมโครเวฟ (Microwave) เป็นระบบสื่อสารที่ใช้ในบางพื้นที่ๆไม่สามารถวาง Fiber Optic ได้
  • ระบบวิทยุ UHF (Ultra High Frequency) และ VHF (Very High Frequency) สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน operation ครอบคลุมพื้นที่ตลอดแนวท่อส่งก๊าซฯ
  • ระบบ GPRS ใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่าง RTU กับระบบ SCADA ของสถานีบริการ NGV และระบบ Automatic Meter Reading

 


ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงของท่อ (Pipeline Integrity Management System: PIMS)

ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงของท่อ ซึ่งนำมาใช้ในท่อส่งก๊าซประธานของ ปตท. เพื่อให้ท่อมีความปลอดภัย แข็งแรง และมั่นคงในการใช้งาน ตามที่ได้ถูกออกแบบไว้ (มี Integrity ที่ดี) ทำให้สามารถส่งก๊าซได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้า อายุท่อมีการใช้งานที่ยาวนานและสามารถส่งก๊าซได้เต็มประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) โดยข้อมูลลักษณะต่างๆ ในพื้นที่ที่ทำการศึกษาจะถูกนำมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดและรายละเอียดของข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามต้องการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บ การจัดการ การจัดทำ การวิเคราะห์ การทำแบบจำลอง และการแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาการวางแผนงานที่ซับซ้อนและปัญหาในการจัดการ​

​​​​​​​​​​