Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ > การค้าผลิตภัณฑ์และการให้บริการ > การค้าน้ำมันดิบและคอนเดนเสท
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ปตท. | การประกอบธุรกิจ | ธุรกิจที่ ปตท. ดำเนินการเอง | ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ | การค้าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม / ปิโตรเคมี | ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ > การค้าผลิตภัณฑ์และการให้บริการ > การค้าน้ำมันดิบและคอนเดนเสท


​การค้าน้ำมันดิบและคอนเดนเสท

 

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจหลักในการจัดหาน้ำมันดิบและคอนเดนเสทให้เพียงพอกับความต้องการของโรงกลั่นในประเทศ ผ่านการจัดหาจากแหล่งผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสทในประเทศและขยายการค้าไปยังแหล่งผลิตน้ำมันดิบและคอนเดนเสทใหม่ๆ ในต่างประเทศที่มีปริมาณ ราคา และคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการใช้พลังงาน โดยมุ่งหวังเพื่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

นอกเหนือไปจากการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศแล้ว หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการค้าให้ครอบคลุมทั่วโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำธุรกรรมการค้าน้ำมันดิบและคอนเดนเสทระหว่างประเทศ อันก่อให้เกิดการสร้างรายได้และมูลค่าการค้าให้กับประเทศ และด้วยความเชี่ยวชาญด้านการค้าและการปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ ทำให้ ปตท. กลายเป็นบริษัทที่ค้าน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค โดยมีเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้าอยู่ทั่วโลกทั้งในตะวันออกกลาง ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา ซึ่งผลจากความเชี่ยวชาญและการมีเครือข่ายการค้ากระจายอยู่ทั่วโลกนั้น จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

PTEP_002.jpg007_001_0011.jpg

​​​​​​​​​​​