Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ > การค้าขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี


​การค้าน้ำมันดิบและคอนเดนเสท

 

น้ำมันดิบและคอนเดนเสทเป็นวัตถุดิบ (Feedstock) สำคัญในการกลั่นน้ำมัน โดย ปตท. มีการลงทุนในโรงกลั่นถึง 5 ใน 7 แห่งของประเทศไทย โดยคิดเป็นกำลังการผลิตรวม 84% ของกำลังการผลิตทั้งประเทศ ซึ่งโดยปกติ วัตถุดิบบางส่วนได้จากแหล่งน้ำมันและแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ และบางส่วนได้จากการนำเข้าจากต่างประเทศ ฝ่ายการค้าน้ำมันดิบ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจหลักในการจัดหาน้ำมันดิบและคอนเดนเสทให้กับโรงกลั่นในกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างความมั่นคงระยะยาวทางพลังงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการค้าให้ครอบคลุมทั่วโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำธุรกรรมการค้าน้ำมันดิบและคอนเดนเสทระหว่างประเทศ อันก่อให้เกิดการสร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศจนปัจจุบัน ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการค้าและการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ (Operations) อย่างมืออาชีพ ทำให้ ปตท. กลายเป็นบริษัทที่ค้าน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค ที่มีเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้าอยู่ทั่วโลกทั้งในตะวันออกกลาง ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก แอฟริกา ยุโรป และละตินอเมริกาการมีสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มประเทศผู้ผลิตในภูมิภาคตะวันออกกลางแบบรัฐ ต่อ รัฐ รวมถึงภูมิภาคอื่นๆ ด้วยนั้น นอกจากจะเป็นการสนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดซื้อที่มีต้นทุนที่แข่งขันได้แล้ว ยังสามารถเพิ่มความมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีน้ำมันดิบเข้ากลั่นต่อเนื่องแม้ยามภาวะวิกฤติจากการกระจายแหล่งจัดหาน้ำมันที่มีความมั่นคง และมีคุณภาพตามที่กลุ่มโรงกลั่นฯ ต้องการ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจการค้าน้ำมันดิบในตลาดสากลอีกด้วย   นอกเหนือจากการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าให้กับกลุ่ม ปตท. และ การจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศแล้ว การเพิ่มประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางการค้า เพื่อสนับสนุนและทำการตลาดให้กับน้ำมันดิบที่ ปตท.สผ. ลงทุนสำรวจและขุดเจาะได้ในแหล่งต่างๆ ที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ ก็นับเป็นภารกิจสำคัญ ที่ฝ่ายการค้าน้ำมันดิบมุ่งมั่นจะเสริมสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่ม ปตท.

ฝ่ายการค้าน้ำมันดิบได้จัดแบ่งความดูแลรับผิดชอบเป็น 3 กลุ่มงานหลัก คือ 1) กลุ่มน้ำมันดิบประเภทกำมะถันต่ำ (Sweet Crude) ซึ่งรวมถึงน้ำมันดิบและคอนเดนเสทในประเทศ 2) กลุ่มน้ำมันดิบประเภทกำมะถันสูง (Sour Crude) ซึ่งมีคุณภาพต่ำกว่า เนื่องจากกำมะถันเป็นสารที่ต้องสกัดออกก่อนนำน้ำมันดิบเข้ากระบวนการกลั่น และ 3) กลุ่มงานปฏิบัติการจัดหาน้ำมันดิบ (Crude Supply Operations) เพื่อความคล่องตัวและสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและนอกกลุ่ม ปตท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายรวมถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยน (Swap) การจ้างกลั่น (Processing) การ Re-optimization และธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากธุรกรรมการค้าน้ำมันดิบและคอนเดนเสท​

​​​​​​​​​​​​​