Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ > การบริหารความเสี่ยงราคา


                 

จากความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองในแต่ละภูมิภาคของโลก รวมถึงปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์และอุปทานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวน ปรับตัวขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และต้นทุนของการดำเนินธุรกิจตลอดทั้งสายโซ่อุปทานปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์และความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมถึงดำเนินการบริหารความเสี่ยงราคาผ่านเครื่องมือต่างๆ โดยมีการให้บริการด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงการนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันเข้ามาเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยบริหารและผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านการค้า อีกทั้งยังให้บริการบริหารความเสี่ยงราคาให้กับบริษัทคู่ค้ากลุ่มธุรกิจต่างๆ นอกกลุ่ม ปตท. ดังเช่น กลุ่มสายการบิน และกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยการเข้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในตลาดการค้าอนุพันธ์ทุกครั้งจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ซึ่งทำให้สามารถเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงราคาได้อย่างเหมาะสมกับช่วงเวลาและวัตถุประสงค์