Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
ธุรกิจน้ำมัน > การตลาดพาณิชย์
Oil tank

 

การตลาดพาณิชย์

การตลาดพาณิชย์ (Commercial Marketing) จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย แบ่งชนิดตามความต้องการของลูกค้า โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้แก่กลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรม บริษัทสายการบิน การเดินเรือขนส่ง เรือประมง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าก๊าซหุงต้ม ลูกค้ากลุ่มขนส่งและสร้างทาง รวมถึงจัดจำหน่ายไปยัง ตลาดต่างประเทศ เพื่อร่วมสร้างศักยภาพทางธุรกิจแก่ลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่า 2,500 ราย โดย ปตท. ได้สร้างอุปกรณ์ในการเก็บสำรองเชื้อเพลิงหรืออำนวยความสะดวกอื่นๆรวมทั้งให้บริการแนะนำเรื่องการประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยอีกด้วย
ในการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจน้ำมันบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ ปตท. ได้จัดให้มีการบริหารและปฏิบัติการคลังและ การจัดหาและจัดส่งปิโตรเลียม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจเข้มแข็งขึ้น
นอกจากนั้นยังมีการลงทุนและการร่วมทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจน้ำมันทั้งภายใน และภายนอกประเทศ