Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
ธุรกิจน้ำมัน > การบริหารและปฏิบัติการคลัง

 


ปตท. ดำเนินการบริหาร ควบคุมดูแลการเก็บสำรอง รับจ่าย บรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) ของคลังทั่วประเทศ โดยปฏิบัติการเก็บสำรอง-รับ-จ่าย และบรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อการจ่ายโอนระหว่างคลังและจำหน่ายให้ลูกค้าทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางเรือ

ปัจจุบัน ปตท. มี คลังปิโตรเลียม 6 แห่ง คลังน้ำมัน 13 แห่ง และ คลังก๊าซหุงต้ม 2 แห่ง(รวม 21 แห่ง) กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่สำรองผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการใช้และอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง อันเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนราคาเชื้อเพลิง ช่วยให้ประชาชนได้ใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม โดย ปตท. ได้ พัฒนา คลังปิโตรเลียมศรีราชา ให้เป็นคลังสรรพสามิตและคลังสินค้าปลอดอากร เพื่อส่งเสริมธุรกิจการนำเข้าและส่งออก และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยให้เช่าคลังเก็บน้ำมันเพื่อการค้าแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เป็นแหล่งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมเรือเดินสมุทร เพื่อรองรับการขยายตัวของท่าเรือแหลมฉบัง และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเรือเดินสมุทรอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย

นอกจาก คลังทั่วประเทศแล้ว ปตท. ยังให้บริการผ่าน สถานีเติมน้ำมันอากาศยาน จำนวน 13 แห่ง หน่วยเติมน้ำมันอากาศยาน 3 แห่ง ภายในประเทศ และ สถานีเติมน้ำมันอากาศยานในต่าง ประเทศ อีก 2 แห่ง ณ สนามบินโปเชียนตง ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สนามบินฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอากาศยานและการขนส่งเชิงพาณิชย์ของโลกด้วย

สำนักงานและคลังต่างๆ ของ ปตท. ดำเนินการใต้นโยบาย "คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิ่งแวดล้อม" และนำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO เข้ามาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพ ผลผลิต และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง สร้างความมั่นใจแก่ ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง อาทิ ISO 9000, ISO 14001, ISO 17025, มอก.18001/ OHSAS 18001 อีกด้วย