Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ปตท. | การจัดการองค์กร | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • Holding (%) 0
 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 • ประวัติการอบรม
   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP129/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • ประสบการณ์การทำงาน
  2555
  • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ กองทัพบก

  2556

  • รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก

  2557 - 30 กันยายน 2558

  • เสนาธิการทหารบก กองทัพบก

 • การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
  • ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • Holding (%) 0
 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก ประเทศออสเตรเลีย
 • ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Anti-Corruption : the Practical Guide (ACPG 37/2017), Direct Accreditation Program (DAP 138/2017), How to develop a Risk Management Plan (HRP 14/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประสบการณ์การทำงาน
  ปัจจุบัน
  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  • -
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
 • กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • Holding (%) 0
 • คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท Diplôme d’ètudes approfondies (D.E.A.) de droit Public
   มหาวิทยาลัย Strasbourg III ฝรั่งเศส
  • ปริญญาเอก  Doctorat en droit (mention très honorable),
   มหาวิทยาลัย Robert Schuman de Strasbourg ฝรั่งเศส
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย Soka ประเทศญี่ปุ่น
 • ประวัติการอบรม
  • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35 สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 102/2008), Role of the Chairman Program (RCP 25/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน. 7)
   สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน
  ปัจจุบัน
  ศาสตราจารย์ ประจำสาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง


 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการ ปตท. ดังต่อไปนี้

 1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
 5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร
 6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
 7. กำหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และ การเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 9. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท.​
 10. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง