Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ปตท. | การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวต้องสะท้อน หลักการสำคัญดังต่อไปนี้

 
 
​​​​​

​​​​