Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ปตท. | ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย


พันธกิจของ ปตท.

  ต่อประเทศ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหาปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม
  ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคมในการดำเนินกิจการ โดยปกป้องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
  ต่อผู้ถือหุ้น ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างกำไรเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดี และให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
  ต่อลูกค้า สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงในระดับมาตรฐานสากล และราคาเป็นธรรม
  ต่อคู่ค้า ดำเนินธุรกิจร่วมกันโดยพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือในระยะยาว
  ต่อพนักงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่องให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ


บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินธุรกิจของ ปตท. ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการ และมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน การปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องกำหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ

  • ปตท. แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้าและบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น บุคลากรของ ปตท. ชุมชนและสังคมในภาพรวม ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มดังกล่าว ปตท. ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองความต้องการจาก ปตท. อย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม
  • ปตท. มีพันธะสัญญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า ในการปฏิบัติต่อคู่ค้า ปตท. ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ถือเอาประโยชน์ของ ปตท. เป็นที่ตั้งและต้องไม่เอาเปรียบคู่ค้าจนเกินควร
  • ปตท. ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของ ปตท. โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของ ปตท. มีแรงจูงใจในการทำงาน มีการฝึกอบรม และให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของ ปตท. มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง มีแผนชดเชยที่ดี หากมีเหตุให้บุคลากรของ ปตท. ต้องยุติการทำงานด้วยสาเหตุใดก็ตาม
  • ปตท. ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้างประโยชน์ชุมชน และสังคมในภาพรวม มีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธุรกิจของปตท. มีแผนชดเชยที่ดีหากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนที่ ปตท. ได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม
  • คณะกรรมการ ปตท. ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์สื่อความถึงความตระหนัก และความเอาใจใส่ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
​​