Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
การปรับปรุงงานโดยใช้เครื่องมือคุณภาพ
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ปตท. | การบริหารคุณภาพองค์กร | การปรับปรุงงานโดยใช้เครื่องมือคุณภาพ


ปตท. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพ และมุ่งปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำหลักการทางด้านการบริหารจัดการด้านคุณภาพเข้ามาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี 2557 และได้นำเครื่องมือด้านคุณภาพที่มีความสมัยมาปรับใช้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของ ปตท.

ในด้านการบริหารระบบคุณภาพ ปตท. ได้ปลูกฝังแนวคิดด้านคุณภาพพื้นฐานให้กับพนักงาน ปตท. ทุกคน มีหัวใจตระหนักถึงคุณภาพในการทำงานโดยยึดหลัก PTT 4 ดี คือ ระเบียบดี มาตรฐานดี ปรับปรุงงานดี และทีมดี เพื่อให้พนักงานสามารถจำได้ง่าย สามารถท่องเป็นกลอนได้ ดังนี้ “ระเบียบดี มีมาตรฐาน มุ่งเน้นการปรับปรุงงาน สร้างสรรค์ผลงานผ่านทีม”

based_in_mind.png 

 

5ส : สร้างระเบียบดี

ปตท. ได้นำหลักการ 5ส มาประยุกต์ใช้ในการสร้างระเบียบใน 2 มิติ ทั้งในมุมมองของการสร้างคน (People) ฝึกพนักงานให้มีระเบียบวินัย และในมุมของการปรับปรุงสภาพพื้นที่การทำงาน (Workplace) ให้มีบรรยากาศน่าอยู่ และเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และลดความสูญเปล่าต่างๆ โดย ปตท. กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องถือว่า 5ส. เป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องทำ โดยเฉพาะบริเวณที่ตนเองต้องรับผิดชอบ ทุกหน่วยงานต้องมีแผนงานที่ชัดเจน มีมาตรฐาน 5ส. มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิผล และมีการวัดผลอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้สายบังคับบัญชาให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการกันเอง  ซึ่งจะมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกลางของ ปตท. เป็นประจำทุกปี

ปัจจุบัน ปตท. มีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. นำเครื่องมือ 5ส มาใช้ในการดำเนินงานขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับการดำเนินงาน 5ส ให้ได้มาตรฐานระดับสากล และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่ม ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยจัดทำแผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อาทิ การกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 5ส มาตรฐาน 5ส และเกณฑ์การตรวจประเมิน 5ส ที่อยู่บนกรอบการดำเนินงานเดียวกันทั้งกลุ่ม ปตท. รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนและสร้างบรรยากาศ 5ส อื่นๆ เช่น วัน Big Cleaning Day อบรมให้ความรู้ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน เป็นต้น


QMS/ISO9001 : มาตรฐานดี

ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) หรือ QMS เป็นระบบการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปตท.ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้ทุกหน่วยงานทั้งงานหลักและงานสนับสนุน จัดทำระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ซึ่งอ้างอิงจากระบบ ISO9001 แต่จะไม่ขอการรับรองจากหน่วยรับรอง (Certification Body: CB) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการทำงานของ ปตท. มีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานในระดับสากล และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้ง ปตท.


ระบบข้อเสนอแนะ : การปรับปรุงงานดี

กิจกรรมข้อเสนอแนะ คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร โดยเสนอวิธีใหม่ๆ ที่ดีกว่าในการคิดปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการทำงาน

ปตท. ปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาการทำงานให้กับพนักงานด้วยการนำระบบข้อเสนอแนะเข้ามาปรับใช้ตั้งแต่ปี 2530 จูงใจและเปิดโอกาสให้พนักงานฝึกคิดที่จะปรับปรุงพัฒนางานได้ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยที่สามารถปรับปรุงด้วยตนเองได้ทันที ด้วยหลักการ 3 ลอง คือ ลองเลิก ลองลด ลองเปลี่ยน สร้างสรรค์งานจากความรู้และประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งพนักงานต้องตระหนักเสมอว่างานทุกอย่างสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยไม่มีขีดจำกัด งานยิ่งซับซ้อนยุ่งยากเพียงใด ยิ่งต้องคิดปรับปรุงมากเพียงนั้น ความคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนางาน จะทำให้พนักงานได้รับความสะดวก ความปลอดภัย ทำให้งานมีคุณภาพประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ระบบข้อเสนอแนะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่กระตุ้นให้พนักงานเกิด Idea ในการพัฒนาการทำงานจากจุดเล็กๆ ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต    

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ปตท. เริ่มพัฒนาระบบการเขียนข้อเสนอแนะบนเทคโนโลยีเว็บ (Suggestion on Web Technology) โดยพนักงานไม่ต้องมานั่งกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ทำให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นมาก การตรวจสอบเรียกดูข้อเสนอแนะต่างๆ ก็กระทำได้ง่ายขึ้นมาก สามารถรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็วและตรวจสอบได้ 


ระบบโครงการคุณภาพ (QCC, TA, ODOP) : การพัฒนางานผ่านทีมดี

กิจกรรมคิวซีซีเป็นกิจกรรมของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ปตท. นำกิจกรรมดังกล่าวมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อปรับปรุง พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง ตามหลัก PDCA อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกพนักงานให้เห็นประโยชน์

จากการวางรากฐานกิจกรรมคิวซีซีมาอย่างยาวนาน ปตท. ได้นำและพัฒนาเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพประเภทกลุ่ม เพื่อเป็นทางเลือกในการปรับปรุงงานของพนักงานขึ้นอีก 2 เครื่องมือ ได้แก่ One Department One Project (ODOP) และ Theme Achievement (TA)

ารปรับปรุงงานเป็นทีมถูกถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงาน (Daily Operation) ในทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยสนับสนุน ครอบคลุมทั่วทั้ง ปตท.

ปตท. มีการจัดงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่มีผลงานดีเด่นที่แสดงถึงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ พัฒนาระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิตของ ปตท. อีกทั้งรณรงค์ส่งเสริมสร้างบรรยากาศในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดการประกวดโครงการคุณภาพ ทั้งระดับหน่วยธุรกิจ จนถึงระดับ ปตท. ซึ่งนอกจากเป็นการพัฒนางานแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ปตท. อีกด้วย

​​​​​​​​