Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
ประวัติการดำเนินงาน
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ปตท. | การบริหารคุณภาพองค์กร


ต้นกำเนิดคุณภาพจาก “คิวซีซี”

ย้อนอดีตไปในปี 2527 ยุคที่ ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ กำลังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) สมัยที่ ได้เริ่มนำกิจกรรมคิวซี (Quality Control Circle: QCC) มาเผยแพร่ในด้านปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมี คุณเลื่อน กฤษณกรี รองผู้ว่าการฯ ในสมัยนั้นเป็นแกนนำ ต่อมาในปี 2528 ได้มีการขยายผลไปทั่วทุกหน่วยงานที่รายงานตรงต่อผู้ว่าการอย่างจริงจัง​


พัฒนาสู่ “การเพิ่มผลผลิต”

ปี 2530 ปตท. มีวิสัยทัศน์และกำหนดกลยุทธ์ภายใต้ชื่อใหม่แต่มีหลักการเดิมว่า “การเพิ่มผลผลิต” (Productivity Improvement: P​I) โดยอาศัยแนวทาง KAIZEN ของญี่ปุ่น ซึ่งหมายความถึง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งนี้มี Slogan ว่า “วันนี้ย่อมดีกว่าเมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้” โดยได้มีการริเริ่มนำ “กิจกรรม 5ส และกิจกรรมข้อเสนอแนะ” เข้ามาใช้ใน ปตท. ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดหักเหที่สำคัญและเป็นการสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ โดยนำไปปฏิบัติพร้อมๆ กันทั้ง 3 ด้านของสายปฏิบัติการ คือ ด้านการตลาด ด้านปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติ และด้านจัดหาและกลั่นน้ำมัน เป็นการ Kick Off การทำกิจกรรมเพิ่มผลผลิตตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


สร้างรากฐานด้วย 5ส

ปี 2532 “กิจกรรม 5ส” ได้แพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วภายใต้ยุทธวิธี “ป่าล้อมเมือง” หลังจากสายปฏิบัติการทั้ง 3 แล้ว จึงได้ขยายผลครอบคลุมทุกหน่วยงานทั่วประเทศ และในปีถัดมา ปตท. โดย ดร.อาณัติ อาภาภิรม ผู้ว่าการฯ ในสมัยนั้นจึงได้ประกาศเป็น “นโยบายการเพิ่มผลผลิต” โดยมีหัวใจหลัก 3 ประการคือ

  1. ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตโดยให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการกิจประจำ
  2. จัดให้มีกิจกรรมเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
  3. จัดให้มีการแสดงผลงานและพิจารณาให้รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน​

นอกจากนี้ในวันที่ 5 สิงหาคม ของทุกปี ปตท. ยังกำหนดให้เป็นวัน “Big Cleaning Day” หรือ “วันทำความสะอาดใหญ่” เป็นประเพณีต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


เปลี่ยนแปลง... บนความพร้อมที่วางรากฐานไว้

ปี 2535 ปตท. เริ่มนำ TPM (Total Productive Maintenance) หรือการบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมเข้ามาใช้อย่างจริงจัง และต่อมาในปี 2536 ได้นำระบบสไตล์ตะวันตกมาใช้ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพ “ISO 9000 Series” โดยใช้วิธีเริ่มจากพื้นที่ตัวอย่างเช่นเดียวกันกับการทำกิจกรรม 5ส จนในปัจจุบัน ปตท. มีการนำมาตรฐาน ISO อื่นๆมาใช้อย่างกว้างขวางทั่วทั้งองค์กรทั้งในส่วนงานสำนักงาน และงานปฏิบัติการ อาทิ ISO 14001, TIS/OHSAS 18001 หรือ มอก. 18001, ISO/IEC 17025, ISO26000 , ISO/IEC 27001, ISO30001 เป็นต้น

ต่อมาในปี 2539 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โดยกำหนดหน่วยงาน 2 ระดับรับผิดชอบงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSHE) โดยกำหนดให้มี ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในทุกหน่วยธุรกิจ และฝ่ายคุณภาพ (Q) ความปลอดภัย (S) อาชีวอนามัย (H) และสิ่งแวดล้อม (E) ทำหน้าที่ดูแลภาพรวมของการดำเนินงาน QSHE ของ ปตท. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ปัจจุบัน  งานด้านคุณภาพภาพรวมของ ปตท. ได้ถูกแยกออกมาให้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง คือ ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร และสำหรับ SHE ได้เพิ่มหน้าที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงเข้าไปเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การก่อการร้าย หรือ การจลาจล และเปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายความมั่นคง (S) ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SSHE)

การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพองค์กรของ ปตท. ในอนาคต แบ่งเป็น 5 ระยะ โดยวางเป้าหมายให้มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศในระดับ World Class ภายในปี 2020 ผ่านการสร้างวัฒนธรรมด้านการมุ่งเน้นคุณภาพ (Quality Culture) รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ (Quality Expertise & Solution Center) เพื่อให้บริการด้านคำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท.​​พัฒนาการด้านการจัดการคุณภาพ.png 

​​​​​​​