Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
ฝึกงาน

​ปตท. ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสฝึกทำงานในหน่วยงานของ ปตท. เพื่อสั่งสมทักษะ และประสบการณ์หรือเรียกชื่ออย่างอื่นที่กำหนดในหลักสูตรการเรียน ต้องมีหน่วยกิตและจำนวนชั่วโมงกำหนดไว้ชัดเจน และมีผลต่อการสำเร็จการศึกษาเท่านั้น เข้ารับการฝึกงาน

ระยะเวลาเข้ารับการฝึกงาน
นักศึกษาที่สนใจฝึกงานกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบได้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี
 
เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1. หนังสือจากสถาบัน (เรียน ผู้จัดการฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล)
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
3. สำเนา transcript แสดงผลการศึกษาจนถึงเทอมปัจจุบัน