Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH

ทิศทางการบริหารคนอย่างยั่งยืน

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนงาน

เป้าหมายปี 2559

ผลการดำเนินงานปี 2559

​เป้าหมาย ปี 2560

การสรรหาบุคลากร

สรรหาพนักงานให้ได้ตามแผน KPI: L5 (80%-100%)

สรรหาจริงเทียบแผน = 72% โดยจำนวนที่ต้องสรรหาตามแผนเท่ากับ 309 และจำนวนพนักงานที่สรรหาได้จริงได้แก่ 221

สรรหาจริงเทียบแผน = 72%

การพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นดำรงตำแหน่งระดับบริหารในอนาคต

วางแผนเตรียมคนทดแทนที่ร้อยละ 75 ของอัตราการสืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาจากอุปสงค์:อุปทาน ช่วงระยะเวลา 5 ปี

เตรียมความพร้อมบุคลากรในการดำรงตำแหน่งระดับบริหาร โดยสามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่ร้อยละ 75 ของอัตราการสืบทอดตำแหน่ง

ร้อยละ 75 ของอัตราการสืบทอดตำแหน่ง

การแบ่งปันแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในกลุ่ม ปตท

แต่ละสายงาน/หน่วยธุรกิจ/บริษัทจัดกิจกรรมแบ่งปันองค์ความรู้ในกลุ่ม ปตท. อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

​ทุกสายงาน/หน่วยธุรกิจ/บริษัทกลุ่ม ปตท. ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันองค์ความรู้อย่างน้อย 2 ครั้ง และได้สร้างผู้เชี่ยวชาญจำนวน 272 คน และจำนวนองค์ความรู้ 4,091 เรื่อง และมีสมาชิก CoP ทั้งหมดคิดเป็น 55% ของพนักงานทั้งหมด

​แต่ละสายงาน/หน่วยธุรกิจ/บริษัท จัดกิจกรรมแบ่งปันองค์ความรู้ในกลุ่ม ปตท. อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

การแบ่งปันแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในกลุ่ม ปตท. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

สายงาน/หน่วยธุรกิจ/บริษัท มีจำนวน Practice/Applied Practice/Lesson Learned เพิ่มขึ้น 10 เรื่อง หรือ General/Academy Knowledge เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของ จำนวนองค์ความรู้ที่สะสมถึงปี 2558 และนำเสนอผลที่ได้รับจากการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในระบบ ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่ทางการเงินพร้อมหลักฐานประกอบ

กลุ่ม ปตท. มี Practice/ Applied Practice/ Lesson Learned จำนวน 2,033 เรื่อง และ General/ Academy Knowledge เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 ของจำนวนองค์ความรู้ที่ สะสมถึงปี 2558  และได้สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นจำนวน 4,280.35 ล้านบาท

​​สายงาน/หน่วยธุรกิจ/บริษัท มีจำนวน Practice/Applied Practice/Lesson Learned เพิ่มขึ้น 10 เรื่องหรือ General/Academy Knowledge เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของ จำนวนองค์ความรู้ที่สะสมถึงปี 2559 และนำเสนอผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ (Expected Benefit) ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในระบบ (Financial,
Non-Financial) พร้อมหลักฐานประกอบ

 

การสรรหาพนักงาน

ตามที่ ปตท. มีวิสัยทัศน์เป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ จึงต้องวางแผนเพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ คัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงานและพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามทิศทางกลยุทธ์ โดยการสรรหาพนักงานในตำแหน่งที่มีความต้องการในตลาดแรงงานมาก

ในปี 2559 ปตท.ได้ปรับปรุง e-Recruitment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลและการเก็บประวัติของผู้สมัคร โดยจะคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งานของแต่ละ User เป็นหลัก โดยเฉพาะการติดตามความคืบหน้าของตำแหน่งงานที่หน่วยงานขอสรรหา และการแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบถึงสถานะของผู้สมัครในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการออกแบบระบบเพื่อรองรับการขยายตัวการใช้บริการจากบริษัทในกลุ่ม ปตท.

การสร้างแรงจูงใจ

พนักงานทุกคนของ ปตท. เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย ในปี 2557 ปตท. ดำเนินการปรับอัตราแรกบรรจุและโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงานเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำในกลุ่มน้ำมันและก๊าซในประเทศไทย และจัดทำสวัสดิการ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงานทุกคนจะต้องจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานรายบุคคลเป็นประจำทุกปี ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและสอดรับกับเป้าประสงค์ขององค์กร ให้เกิดผลสำเร็จ โดย ปตท. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี และใช้การสื่อสารสองทาง เพื่อติดตามและช่วยเหลือพนักงานให้ผลงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด โดยในปี 2558 พบว่า พนักงานได้กำหนดตัวชี้วัดและได้รับการประเมินผลครบทุกคน (ร้อยละ 100) ซึ่งผลการปฏิบัติงานของพนักงานจากการประเมินของผู้บังคับบัญชา บรรลุตามเป้าหมายและแผนงาน

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

พนักงานแต่ละคนต้องได้รับการประเมิน แผนความคาดหวังของตำแหน่งงานและจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อหาโอกาสในการพัฒนา ทั้งจากวิธีการอบรม (10) การสอนงาน (20) และการปฏิบัติงานจริง (70) โดยโครงสร้างหลักสูตรของ สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. ถูกสร้างมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงผู้บริหาร โดยมีหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับพนักงาน เช่น อบรมพนักงานเข้าใหม่ หลักสูตรหลัก และหลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร รวมทั้งหลักสูตรตามนโยบายทิศทางขององค์กร ในปี 2558 พนักงาน ปตท. ร้อยละ 68.77 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารสายอาชีพ โดยในระดับผู้บริหารการวางแผนพัฒนาทำให้ได้จำนวนผู้บริหารเพียงพอต่อความต้องการขององค์กรซึ่งผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นสัดส่วน อุปสงค์ 1: อุปทาน 3

การร้องเรียนและร้องทุกข์

ปตท. ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทางด้านแรงงานอย่างเคร่งครัดอันจะเห็นได้จากการที่ ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ทางด้านทรัพยากรบุคคลของ ปตท. ไม่มีส่วนใดที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทางด้านแรงงาน ส่งผลให้ไม่เกิดปัญหาในการฟ้องร้องคดีแรงงานและนำมาซึ่งแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

ตัวชี้วัด : จำนวนข้อพิพาท = 0

เป้าหมายรายปี :

2556 เป้าหมาย = 0

2557 เป้าหมาย = 0

2558 เป้าหมาย = 0

2558 เป้าหมาย = 0

ผล :

มีข้อร้องเรียนจากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 5 ข้อ(แก้ไขแล้วใน ปี 2556 จำนวน 2 ข้อ และแก้ไขในปี 2557 จำนวน 3 ข้อ) และมีข้อร้องเรียนจากระบบข้อร้องเรียนแรงงานสัมพันธ์ 1 ข้อ (แก้ไขแล้วเสร็จในปี 2556)

ไม่มีข้อพิพาท

ไม่พบข้อพิพาทที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในการ ฟ้องร้องคดีแรงงาน

ไม่พบข้อพิพาทที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในการ ฟ้องร้องคดีแรงงาน

 

ตัวชี้วัด: กรณีด้านการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การจัดการความรู้

จากนโยบายการจัดการความรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้กลุ่ม ปตท. และการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งของทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภายใน ปตท. หรือ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่าน KM Capability Buildup Program ต่างๆ ส่งผลให้จำนวนองค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญ ของกลุ่ม ปตท. มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มยอดขาย และอื่นๆ จากการนำองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในกลุ่ม ปตท. ไปต่อยอดประยุกต์ใช้ ให้เกิดเป็นมูลค่าทั้งในรูปแบบทางด้านการเงิน และไม่ใช่ทางการเงินนอกจากการประเมินผลการดำเนินงานผ่านจำนวนองค์ความรู้ และมูลค่าทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในปี พ.ศ. 2558 ทีมจัดการความรู้ ฝ่ายพัฒนาองค์กรได้ทำการพัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่า การประเมินความสามารถในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของกลุ่ม ปตท. (KM Maturity Assessment Survey) เพื่อใช้ประเมินความสามารถในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ในมิติต่างๆ และนำมาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้ฐานองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจและเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผลจากการประเมินความสามารถในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของกลุ่ม ปตท. ในปี 2559 อยู่ที่ 64 คะแนน จากเดิมปี 2558 อยู่ที่ 61 คะแนน

คะเเนนความมุ่งมั่นในค่านิยม SPIRIT