Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH

ทิศทางการบริหารคนอย่างยั่งยืน

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนงาน 

 เป้าหมายปี 2561

ผลการดำเนินงานปี 2561 

​เป้าหมายปี 2562

การสรรหาบุคลากร

 สรรหาจริงเทียบแผน = 72%

 94%

80%

การพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นดำรงตำแหน่งระดับบริหารในอนาคต​

 วางแผนเตรียมคนทดแทนที่ร้อยละ 75 ของอัตราการสืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาจากอุปสงค์ : อุปทาน ช่วงระยะเวลา 5 ปี

100%

95%

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม ปตท.

 แต่ละสายงาน/หน่วยธุรกิจ/บริษัท จัดกิจกรรมแบ่งปันองค์ความรู้ในกลุ่ม ปตท. อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี  

100% (17 พื้นที่)

​​100%

​​100%

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม ปตท. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

สายงาน/หน่วยธุรกิจ/บริษัท มีจำนวน Practice/Applied Practice/Lesson Learned เพิ่มขึ้น 20 เรื่องหรือ General/Academy Knowledge เพิ่มขึ้น 10% ของจำนวนองค์ความรู้ที่สะสมถึงปี 2017
100% (17 พื้นที่)

100%

​​100%


 

 

การสรรหาพนักงาน

ปี 2561 ปตท. ได้ปรับปรุงระบบ e-Recruit  โดยได้ขยายผลจากการบริหารจัดการข้อมูลผู้สมัคร จนสิ้นสุดกระบวนการลงนามสัญญาจ้าง ทำให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกมีความรวดเร็วมากขึ้น และมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการสรรหา อีกทั้งได้ปรับปรุงกระบวนการ Onboarding Program ส่งผลให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างรวดเร็ว และปฏิบัติงานได้ตามความคาดหมาย ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจของปตท.

 

 

การสร้างแรงจูงใจ

ผลการดำเนินงานในการสร้างแรงจูงใจในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

​หัวข้อ ผลการดำเนินงาน​
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและเลื่อนระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง ปตท. ​คะแนน Employee Engagement หัวข้อ Career Opportunity (ผลสำรวจปี 2561 58% คะแนนคงเดิมเหมือนปี 2560)
การปรับนโยบายขึ้นเงินเดือนเมื่อพนักงานได้รับการเลื่อนระดับ  คะแนน Employee Engagement หัวข้อ Rewards & Recognition (ผลสำรวจปี 2561 คะแนนสูงขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปี 2560 จาก 59% เป็น 60%)
 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงานทุกคนจะต้องจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานรายบุคคลเป็นประจำทุกปี ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและสอดรับกับเป้าประสงค์ขององค์กร ให้เกิดผลสำเร็จ โดย ปตท. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี และใช้การสื่อสารสองทาง เพื่อติดตามและช่วยเหลือพนักงานให้ผลงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งผลการปฏิบัติงานของพนักงานจากการประเมินของผู้บังคับบัญชาบรรลุตามเป้าหมายและแผนงาน

​หัวข้อ ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (% ของจำนวนพนักงานที่ต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ​ ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (% ของจำนวนพนักงานที่ต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน)​
การกำหนดตัวชี้วัด ​100% ​100%
การได้รับการประเมินผล ​100% ​100%
 

 

 

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

พนักงานแต่ละคนต้องได้รับการประเมินแผนความคาดหวังของตำแหน่งงานและจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อหาโอกาสในการพัฒนา ทั้งจากวิธีการอบรม (10) การสอนงาน (20) และการปฏิบัติงานจริง (70) โดยโครงสร้างหลักสูตรของสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)  ถูกสร้างมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงผู้บริหาร โดยมีหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับพนักงาน เช่น อบรมพนักงานเข้าใหม่ หลักสูตรหลัก และหลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร รวมทั้งหลักสูตรตามนโยบายทิศทางขององค์กร
 
ในปี 2561 พนักงาน ปตท. ร้อยละ 84 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารสายอาชีพ โดยในระดับผู้บริหารมีการวางแผนพัฒนาทำให้ได้จำนวนผู้บริหารเพียงพอต่อความต้องการขององค์กร ซึ่งผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นสัดส่วน อุปสงค์ 1 : อุปทาน 3

 

 

 

 
 
ความผูกพันต่อองค์กร
 
ปตท. ได้กำหนดเป้าหมายค่าคะแนนความผูกพันและความพึงพอใจเป็น Corporate KPIs และ Deploy ให้กับผู้บริหารทุกสายงาน ซึ่งจากการจัดทำแผนการปรับปรุงและมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของแต่ละสายงานอย่างจริงจัง ทำให้ในปี 2561 พนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์กร 71% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1% ในขณะที่ความผูกพันของพนักงานในภาพรวมทั่วโลกและในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อยู่ในระดับ 65% เท่านั้น  

 

 

การปฏิบัติด้านเเรงงาน
ในปี 2561 มีพนักงานจำนวน 2,235 คน เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน ปตท. หรือคิดเป็นร้อยละ 60.4 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

 

 

ความหลากหลาย
ปตท. เปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันให้ทุกคนในการสรรหาบุคลากรที่มีความหลากหลาย โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานะทางสังคม และพื้นฐานการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและลูกค้าที่มีความแตกต่างกันออกไป ปตท. ได้รับประโยชน์จากมุมมองและความสามารถที่หลากหลายของพนักงาน ซึ่งเป็นการขยายความรู้และแง่มุมของทีมงานคนอื่นๆ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ ปตท. และสังคมในวงกว้างต่อไป
 

 

 
 
 
 

การร้องเรียนและร้องทุกข์

ปตท. ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยที่กฎระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ทางด้านทรัพยากรบุคคลของ ปตท. ไม่มีข้อขัดแย้งกับกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านแรงงาน ส่งผลให้ไม่เกิดการฟ้องร้องคดีแรงงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

ตัวชี้วัด : กรณีการทุจริตคอร์รัปชัน

 

 

 

 

ตัวชี้วัด: กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

 
 
 
 
หมายเหตุ: กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 6 กรณีในปี 2561 เกิดจากการกระทำโดยประมาท การปกปิดข้อเท็จจริง การฝ่าฝืนกฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของ ปตท. และการเจตนาปฏิบัติงานให้ล่าช้า ซึ่ง ปตท. ได้ดำเนินการตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว
  
 
 

 

 

การจัดการความรู้

จากนโยบายการจัดการความรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้กลุ่ม ปตท. และการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งของทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภายใน ปตท. หรือ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่าน KM Capability Buildup Program ต่างๆ ส่งผลให้จำนวนองค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญ ของกลุ่ม ปตท. มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มยอดขาย และอื่นๆ จากการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในกลุ่ม ปตท. ไปต่อยอดประยุกต์ใช้ ให้เกิดเป็นมูลค่าทั้งในรูปแบบทางด้านการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน นอกจากการประเมินผลการดำเนินงานผ่านจำนวนองค์ความรู้ และมูลค่าทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในปี 2558 ทีมจัดการความรู้ ฝ่ายพัฒนาองค์กรได้ทำการพัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่า การประเมินความสามารถในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของกลุ่ม ปตท. (KM Maturity Assessment Survey) เพื่อใช้ประเมินความสามารถในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ในมิติต่างๆ และนำมาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้ฐานองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจและเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในปี 2563

 

ตัวชี้วัด: คะเเนนระดับความเข้มแข็งของการจัดการความรู้

 

 
 

 

 

 

ตัวชี้วัด: คะเเนนความยึดมั่นในค่านิยม SPIRIT

เป้าหมาย: ปตท. ตั้งเป้าหมายคะแนนความยึดมั่นในค่านิยม SPIRIT ให้ได้ 74%* ภายในปี 2563

 
 
 
หมายเหตุ: * ค่า Top Quartile คะแนนความยึดมั่นในค่านิยมองค์กรของ Asia Pacific เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี