ณ วันที่ 18.10.18 03:52
บาท/ลิตร
38.06
30.68
30.95
27.94
21.74
29.89
32.89
บาท/กิโลกรัม
15.73