ณ วันที่ 28.05.16 12:50
บาท/ลิตร
32.56
25.18
25.60
23.04
18.89
24.69
27.69
บาท/กิโลกรัม
12.63