ณ วันที่ 28.04.17 19:01
บาท/ลิตร
34.16
26.78
27.05
24.54
19.74
25.19
28.19
บาท/กิโลกรัม
12.92