ณ วันที่ 29.10.16 06:21
บาท/ลิตร
32.96
25.58
25.85
23.34
18.59
24.59
27.59
บาท/กิโลกรัม
12.47