ณ วันที่ 28.06.16 14:43
บาท/ลิตร
31.96
24.58
25.00
22.44
18.39
25.09
28.09
บาท/กิโลกรัม
12.55