ณ วันที่ 27.05.19 19:13
บาท/ลิตร
36.46
28.78
29.05
26.04
20.69
27.69
31.29
บาท/กิโลกรัม
15.94