ณ วันที่ 23.09.18 14:01
บาท/ลิตร
37.76
30.38
30.65
27.64
21.64
29.59
32.59
บาท/กิโลกรัม
15.13