ณ วันที่ 13.12.17 06:39
บาท/ลิตร
34.96
27.58
27.85
25.34
20.64
26.39
29.39
บาท/กิโลกรัม
13.46