Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
31 ม.ค. 2561 กลุ่ม ปตท. ร่วมแสดงศักยภาพรองรับการลงทุนในประเทศไทยที่งานประชุม World Economic Forum 2018
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ความเคลื่อนไหว
​         เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่ม ปตท. โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนรัฐบาล เป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Night 2018 ในงาน World Economic Forum ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ในงาน ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย และ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงศักยภาพและความพร้อมของภาคเอกชนที่จะให้ความร่วมมือทุกด้านกับนักลงทุนชาวต่างประเทศ นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยที่จะรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีผู้นำประเทศ นักธุรกิจต่างชาติ และองค์กรอิสระสนใจร่วมงานกว่า 300 คน

ความเคลื่อนไหว

22.05.2561

คลัง ปตท. จัด Safety Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27

​เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

21.05.2561

สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​ประจำสัปดาห์ที่ 14-18 พ.ค. 61 และแนวโน้มสัปดาห์ที่ 21-25 พ.ค. 61 โดยส่วนวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่คุณอาจสนใจ

ทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้นจำหน่ายพร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึง