Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
1 มี.ค. 2561 สคร. จัด “โครงการพี่เลี้ยง” เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้ยั่งยืน
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ความเคลื่อนไหว
 
​        นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปี 2561 กระทรวงการคลังโดย สคร. มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร หรือ “โครงการพี่เลี้ยง” เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เช่น บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ให้ทัดเทียมกันและได้มาตรฐานสากล
 
        นางสาวรสา กาญจนสาย ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพี่เลี้ยงของ สคร. เป็นการนำรัฐวิสาหกิจที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินการในด้านต่าง ๆเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับรัฐวิสาหกิจที่เป็นน้องเลี้ยง ทั้งนี้ พี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงต้องดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนา รวมทั้งกำหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์จากการพัฒนาร่วมกัน โดย สคร. จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานให้แก่รัฐวิสาหกิจ โดยในปี 2561 มีรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงจำนวน 32 แห่ง แบ่งเป็นพี่เลี้ยง 14 แห่ง และน้องเลี้ยง 18 แห่ง โดยเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 รัฐวิสาหกิจได้จับคู่พี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 
​รัฐวิสาหกิจที่เป็นพี่เลี้ยง ​รัฐวิสาหกิจที่เป็นน้องเลี้ยง
​การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ​องค์การตลาด (อต.)
​การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

​บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.)

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

​บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

​การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

องค์การคลังสินค้า (อคส.)

​การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ​โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงพิมพ์ตำรวจ)
​ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

​องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

​ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ​องค์การสะพานปลา (อสป.)
​ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (กรุงไทย) ​องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
​ธนาคารออมสิน (ออมสิน)

​องค์การสวนสัตว์ (อสส.)

สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.)

​การประปานครหลวง (กปน.) ​องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)
​การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ​สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
​การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ​องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)
​สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ​การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
​การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ​โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (โรงงานไพ่)
องค์การเภสัชกรรม (อภ.)​ ​องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (องค์การสุรา)
  

         นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า โครงการพี่เลี้ยงในรูปแบบใหม่นี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพเพื่อยกระดับให้รัฐวิสาหกิจเข้มแข็งไปด้วยกัน (SOE Stronger Together) ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะพี่เลี้ยงของการรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การคลังสินค้าจะได้ดำเนินการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

ความเคลื่อนไหว

10.09.2561

สถานการณ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

​สัปดาห์ที่ 3-7 ก.ย. 61 และแนวโน้มสัปดาห์ที่ 10-14 ก.ย. 61

05.09.2561

ภาพข่าว : ปตท. นำสื่อมวลชน จ.ลำปาง ศึกษาดูงาน OBA AICA และป่าในกรุง

​เพื่อศึกษาเรียนรู้การดำเนินธุรกิจของ ปตท.

สิ่งที่คุณอาจสนใจ

ทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้นจำหน่ายพร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึง