Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
  • แจ้งเรื่องสินค้าและบริการ
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ความรู้ด้านพลังงาน | รอบรู้เรื่องก๊าซธรรมชาติ
รอบรู้เรื่องก๊าซธรรมชาติ

     

               ความเสี่ยงเมื่อหมดอายุสัมปทาน                     ไทยเหมาะกับระบบรับจ้างผลิตจริงหรือ                       ไทยพร้อมหรือไม่กับระบบจ้างผลิต
 

     

            จริงหรือราคา LNG ที่ไทยนำเข้า                  ทำไมประเทศไทยจึงไม่ตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ                       ไทย vs มาเลเซีย

                ต่ำกว่าราคาก๊าซธรรมชาติฯ                                                                                                         ความแตกต่างของการอุดหนุนราคาน้ำมัน


 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณสำรอง และปริมาณการใช้ก๊าซฯ ทั่วโลก

 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 ​​​​