Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
  • แจ้งเรื่องสินค้าและบริการ
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ความรู้ด้านพลังงาน
รอบรู้เรื่องน้ำมัน

ในปัจจุบัน "น้ำมัน" เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์และมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันของทุกคนเป็นอย่างมาก ในการนี้ ปตท. มุ่งส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้วิชาการต่างๆ เหล่านี้แก่สังคมให้ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง

ความรู้เรื่องน้ำมันหล่อลื่น

ค่าความร้อน

กระบวนการกลั่นน้ำมัน

เชื้อเพลิงชีวภาพ

ข้อมูลน้ำมันแก๊สโซฮอล์

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์

ทำไมประเทศไทยต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์

ราคาน้ำมันหน้าปั๊มมีที่มาอย่างไร

                                                                      

ค่าการกลั่นน้ำมันไม่ใช่กำไรสุทธิของโรงกลั่น       "คลังปิโตรเลียม.." บ้านของพลังงาน                                                    

  

 

 


ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพลังงาน