Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
ปตท. – สวทช. ปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปตท. สวทช. ปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 

            เมื่อเร็วๆ นี้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) และ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามในโครงการความร่วมมือการขับเคลื่อนนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่ชุมชน โดยถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีผ่านห้องเรียนรู้ธรรมชาติของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ชุมชน และเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน