Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
17 มี.ค. 2560 สำนักงานรองนายกรัฐมนตรีฯ และ ปตท. ร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านทรายแก้ว จังหวัดชุมพร
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ข่าว | ข่าวสังคมสิ่งแวดล้อม | 17 มี.ค. 2560 สำนักงานรองนายกรัฐมนตรีฯ และ ปตท. ร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนบ้านทรายแก้ว จังหวัดชุมพร

        สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง และ ปตท. ร่วมพัฒนาและส่งมอบอาคารเรียน สนามเด็กเล่น โรงอาหาร และแหล่งเรียนรู้ ใน “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2559” แก่โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ในจังหวัดชุมพร เพื่อสานต่อนโยบายรัฐอย่างเป็นรูปธรรม อันสอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. ที่ต้องการพัฒนาการศึกษาให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และร่วมสร้างคุณประโยชน์ นำพาประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

        17 มีนาคม 2560 – พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2559” ณ โรงเรียน บ้านทรายแก้ว จ.ชุมพร โดยมี นางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และนายณรงค์ พลละเอียด  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายไพโรจน์ อละหุช์ชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายแก้ว เข้าร่วมในพิธีส่งมอบฯ ซึ่งโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นโครงการสานต่อโครงการประชารัฐของสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน จำนวน 25 หน่วยงาน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างอนาคตของชาติร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม เด็กนักเรียนได้รับโภชนาการ ที่ดี เสริมสร้างสุขภาพอนามัย ยกระดับทางวิชาการ โดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนระดับหมู่บ้าน หรือตำบล ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี 2559 และปี 2560 ในโอกาสนี้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ได้มอบทุนการศึกษา ทุนบำรุงห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดนักเรียน ชุดกีฬา เสื้อยืด ตู้ยาพร้อมยาเวชภัณฑ์ หนังสือ ขนม นมกล่อง และของที่ระลึกแก่โรงเรียนบ้านทรายแก้ว

        นางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ปตท. กล่าวว่า “ ปตท. มุ่งมั่นใน การร่วมพัฒนาการศึกษาในทุกมิติ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถก้าวสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย ปตท. ให้ความสำคัญตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ การเพิ่มทักษะ รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคมในด้านต่างๆ สำหรับการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2559 ปตท. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านทรายแก้ว จังหวัดชุมพร โดยได้ดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่น อาคารเรียนเด็กเล็ก โรงอาหาร ระบบน้ำใช้ให้มีคุณภาพที่ดี ภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน รวมถึงสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนขนาดเล็กให้แก่นักเรียน โดยจัดอบรมการจัดการความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน ซึ่งมี คณะอาจารย์ ผู้นำชุมชน และชุมชนเข้าร่วมการอบรมทำกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาแปลงเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังได้จัดอบรมโครงการ ปตท. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน หรือ โครงการ 5ส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน โดยมุ่งหวังว่ากิจกรรม 5ส จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคน และพัฒนางานอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเป็นการช่วยปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม และยังจัดอบรมการจัดการขยะ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ให้แก่ 3 โรงเรียนในจังหวัดชุมพร ได้แก่ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา และโรงเรียนบ้านทรายขาว ทั้งนี้ ปตท. ได้ส่งมอบเตาเผาขยะ 200 ลิตร ให้กับโรงเรียนทั้ง 3 แห่งอีกด้วย”

        ตลอดระยะเวลากว่า 38 ปี ปตท. ได้ดำเนินธุรกิจให้เติบโต พร้อมดูแลความมั่งคงทางพลังงานให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งพัฒนาด้านการศึกษาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง อาทิ การมอบทุนการศึกษา การจัดสร้างอาคารเรียน ห้องสมุดต่างๆ การจัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี รวมถึงการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้กับชุมชน และสังคม เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อสร้างศักยภาพที่แข็งแกร่งให้เยาวชนของประเทศ ที่จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

ข่าวสังคมสิ่งแวดล้อม

22.09.2560

ภาพข่าว : ปตท. พร้อมภาคีเครือข่ายรับโล่เกียรติยศลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น

​โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชน (อบก.)

08.09.2560

ปตท. ขึ้นชั้น Industry Leader เป็นปีแรกในดัชนีความยั่งยืน DJSI

​สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม