Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
22 ก.ย. 2560 ภาพข่าว : ปตท. พร้อมภาคีเครือข่ายรับโล่เกียรติยศลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | ข่าว | ข่าวสังคมสิ่งแวดล้อม | 22 ก.ย. 2560 ภาพข่าว : ปตท. พร้อมภาคีเครือข่ายรับโล่เกียรติยศลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น
​        เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายประเสริฐ สลิลอำไพ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางโกสุม เมฆมงคลชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ปตท. พร้อมด้วย นายอติชาติ รักษะจิตร ผู้อำนวยการโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ 3 จากขวา) และภาคีเครือข่าย ร่วมรับโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนเครดิตในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชน (อบก.) ในฐานะที่ดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่นจากโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการวิจัยระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ำ (Floating PV) โครงการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากมูลสุกร (Biogas) ต.คำแคน จ.ขอนแก่น และ โครงการ Biogas ต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี

ข่าวสังคมสิ่งแวดล้อม

08.09.2560

ปตท. ขึ้นชั้น Industry Leader เป็นปีแรกในดัชนีความยั่งยืน DJSI

​สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม