Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
ข่าวธุรกิจ
  • ปี พ.ศ.
  • เดือน
เดือนเมษายน
20.04.2558
​ขอขอบคุณในความสนับสนุนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ภารกิจลุล่วงสมบูรณ์
18.04.2558
​จะส่งผลดีต่อต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
17.04.2558
​เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงานอื่นๆ ให้มีจิตสำนึก รักการบริการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
17.04.2558
​จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia
14.04.2558
​การจัดหาพลังงานรองรับความต้องการใช้งานเพียงพอ
09.04.2558
​ เตรียมพร้อมรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์
08.04.2558
​พร้อมติดตามควบคุมรถขนส่งตลอด 24 ชั่วโมง
08.04.2558
​ปตท. พยายามที่จะให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้พลังงานน้อยที่สุด
01.04.2558
​พร้อมเดินหน้าสนับสนุนระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่ออย่างเสรี
ทั้งหมด 11 รายการ