Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
ข่าวธุรกิจ
  • ปี พ.ศ.
  • เดือน
เดือนพฤศจิกายน
17.11.2557
พร้อมวางมาตรการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในระยะยาว
14.11.2557
​อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
13.11.2557
​ได้รับยกย่องเป็นต้นแบบด้านธรรมาภิบาลองค์กรของเอเชีย
10.11.2557
​ ปตท. พร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
05.11.2557
​เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเตรียมพร้อมกับการเปิดเสรีการค้าในกลุ่มอาเซียน
ทั้งหมด 10 รายการ