Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
ข่าวธุรกิจ
  • ปี พ.ศ.
  • เดือน
เดือนเมษายน
17.04.2557
​ปตท. เป็นบริษัทไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้
09.04.2557
​ปตท. ได้เพิ่มการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นพิเศษ และเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ
08.04.2557
​ปตท. มุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคอย่างดีที่สุด
05.04.2557
​แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ ปตท. ในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ
04.04.2557
​ปตท. จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คงประสิทธิภาพในการจ่ายก๊าซฯ
04.04.2557
​เป็นเพียงการกล่าวอ้างเพื่อสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและลดทอนความเชื่อถือของ ปตท.
04.04.2557
​ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตเกษตรไทย
04.04.2557
​ส่งเสริมบรรยากาศเมืองท่องเที่ยว พร้อมให้บริการผลิตภัณฑ์น้ำมันทุกชนิดและธุรกิจเสริม
03.04.2557
​นำร่องโครงการก่อสร้างศูนย์กลางการผลิต และกระจาย Gasohol E85 ณ โรงงานเอทานอลจังหวัดชัยภูมิ
02.04.2557
​ซึ่งรางวัลที่สะท้อนถึงการยอมรับทั้งในและต่างประเทศในครั้งนี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานที่โปร่งใส
02.04.2557
​ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพระดับ World Class Standard ในงานนักลงทุนสัมพันธ์ของ ปตท. ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ปตท. สู่ความสำเร็จ
ทั้งหมด 12 รายการ