Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
ข่าวธุรกิจ
  • ปี พ.ศ.
  • เดือน
เดือนมกราคม
01.01.2558
​รองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศระยะยาว
01.01.2558
​เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น
01.01.2558
​ จึงขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
01.01.2558
​เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ใช้รถ
01.01.2558
​ให้ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ
01.01.2558
​เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ ปตท. ของไทย ให้เป็นที่รู้จักในประเทศฟิลิปปินส์
01.01.2558
​แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ศักยภาพการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านพลังงาน ของ ปตท.
01.01.2558
​ทั้งนี้ก็เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนของอุตสาหกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยอง
ทั้งหมด 8 รายการ