Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
ยิ้มยกกำลังสอง กับ ปตท.
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | Media Center | โปรโมชั่น


"ยิ้มยกกำลังสอง กับ ปตท."
เพียงเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบทุก 600 บาท รับคูปองลุ้นรับยิ้มที่ 1 ทองคำแท่งสูงสุดหนัก 50 บาท พร้อมรางวัลอีกมากมายกว่า 111 รางวัล มูลค่ารวม 5 ล้านบาท ยิ้มที่ 2 คูปองหนึ่งใบมีมูลค่า 10 สตางค์ เพื่อร่วมสบทบทุนให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาสูงสุด 5 ล้านบาท ส่งคูปองผ่านทางกล่องรับคูปอง ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายนศกนี้
เงื่อนไขการร่วมรายการ
1.       ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการคือ ผู้ที่เติมน้ำมัน ปตท. ทุกชนิด ครบทุกมูลค่า 600 บาท มีสิทธิ์รับคูปองชิงโชค 1 ใบ เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน (เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเท่านั้น)  และส่งคูปองผ่านทางกล่องรับคูปอง ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
2.       ร่วมรายการได้ ระหว่างวันที่ วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2560
3.       รางวัลสำหรับผู้ร่วมรายการ ประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 50 บาท มูลค่า 1,025,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท มูลค่า 205,500 บาท จำนวน 10 รางวัล
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 20,740 บาท จำนวน 100 รางวัล
รวมทั้งหมด 111 รางวัล รวมมูลค่า 5,154,900 บาท
*ราคาทองคำ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
4.       จับรางวัล 2 ครั้ง ณ บริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยแบ่งเป็น
ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 เมษายน 2560 จับรางวัลวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีของรางวัล ดังนี้
ทองคำแท่งหนัก 10 บาท มูลค่า 205,500 บาท จำนวน 3 รางวัล
สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 20,740 บาท จำนวน 30 รางวัล
ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 จับรางวัลวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยมีของรางวัล ดังนี้
ทองคำแท่งหนัก 50 บาท มูลค่า 1,025,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
ทองคำแท่งหนัก 10 บาท มูลค่า 205,500 บาท จำนวน 7 รางวัล
สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 20,740 บาท จำนวน 70 รางวัล
5.       ประกาศผู้โชคดีทาง www.pttplc.com  ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 / ครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
6.       ผู้โชคดีต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้บนคูปอง พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับแทนโดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมาย
7.       ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร  ทป. 101/2544
8.       พนักงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และครอบครัว และบริษัทในเครือ และบุคคล/ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
9.       ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลได้สูงสุดเพียง 1 รางวัล และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
10.    สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pttplc.com หรือ PTT Contact Center โทร. 1365