Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | โอกาสทางธุรกิจ | การเป็นผู้แทนจำหน่าย | สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว


การสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ปตท. ประเภทสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

1. ลักษณะพื้นที่ที่ใช้ในการจัดตั้งสถานีบริการ

 • พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ และมีความกว้างและความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร
 • พื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ และมีความกว้างและความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร
 • ระยะห่างจากผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ปตท. รายเดิม ตามความเหมาะสมของสภาพตลาด

2. ลักษณะที่ตั้งในการจัดตั้งสถานีบริการ

 • สถานที่ตั้งอยู่ติดถนนสาธารณะหรือทางหลวงซึ่งมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร
 • ผนังเก็บและจ่ายก๊าซต้องห่างจากอาคารของสถานทูต โรงเรียน สถานพยาบาล โรงภาพยนตร์ หรือสนามกีฬา ไม่น้อยกว่า 60 เมตร
 • จากจุดเริ่มต้นทางเข้า – ออก ของสถานที่ขอจัดตั้งต้องมีระยะห่างดังนี้
  • ห่างจากจุดเริ่มต้นทางโค้งเป็นระยะ 15 เมตร สำหรับบริเวณนอกเหนือจังหวัดกรุงเทพมหานคร พัทยา และเขตเทศบาลนคร/เมือง ทางโค้งของถนนที่จะตั้งสถานีบริการได้ต้องเป็นโค้งของถนนที่มีรัศมีไม่น้อยกว่า 600 เมตร
  • ห่างจากทางแยกหรือซอยเป็นระยะ 15 เมตร โดยทางแยกหรือซอยหมายถึงถนนที่มีความกว้างตั้งแต่ 8 เมตร และลึกมากกว่า 200 เมตรขึ้นไป 
  • ห่างจากจุดเริ่มต้น หรือจุดสิ้นสุดของเชิงลาดสะพานที่ไม่ใช่สะพานท่อ ซึ่งอยู่ในเส้นทางเดียวกันไม่น้อยกว่า 50 เมตร

3. ลักษณะการลงทุนสถานีบริการตามรูปแบบมาตรฐาน ปตท.

1.png2.png3.jpg 

 • ที่ดินสำหรับจัดตั้งสถานีบริการ ผู้ขอจัดตั้งจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการเป็นเจ้าของหรือมีสัญญาเช่าที่ดินในระยะยาว
 • ผู้ขอจัดตั้งเป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้างสถานีบริการเองทั้งหมด

4. การลงทุนสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 • การลงทุนสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท

5. สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ตั้งสถานีบริการ

 • บริการออกแบบสถานีบริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
 • จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเปิดสถานีบริการ เช่น ป้ายสัญลักษณ์
 • ให้การฝึกอบรมบุคลากรในสถานีบริการทุกระดับ
 • ให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ปตท. และแคมเปญพิเศษตลอดทั้งปี
 • ให้ความรู้และข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในผลิตภัณฑ์ ปตท. ข่าวสารธุรกิจการตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว

6. เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

 • ใบสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย
 • ภาพถ่ายและแผนที่โดยสังเขปของพื้นที่ที่จะขอจัดตั้งสถานีบริการ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน ด้านหน้า และด้านหลัง (สารบัญจดทะเบียน) ทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอเป็นผู้แทนจำหน่าย และหรือเจ้าของที่ดิน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน โดยระบุวัตถุประสงค์การประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 • หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร
 • หนังสือยินยอมให้ทำการค้าของคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส)

*หมายเหตุ : เอกสารสำเนาตามรายการข้างต้นต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

7. กระบวนการพิจารณาเบื้องต้นของ ปตท.

 • ปตท.จะพิจารณาการเสนอขอจัดตั้งสถานีบริการโดยพิจารณาจากสภาพตลาดในพื้นที่ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ขนาดพื้นที่เครือสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวในปัจจุบัน  และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • โดยจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นภายในระยะเวลา 3 เดือน  หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ส่วนขายก๊าซหุงต้มส่วนกลาง (ขส.) โทร. 0-2537-2265, 0-2537-2262
 • ส่วนขายก๊าซหุงต้มส่วนภูมิภาค (ขภ.) โทร. 0-2537-2262, 0-2537-1413