Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | โอกาสทางธุรกิจ | การเป็นผู้แทนจำหน่าย | สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม


 

LPGOutlet_Photo1.jpg 

สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายประเภทโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม

ขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการตั้งโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม

 • ขนาดพื้นที่ควรไม่ต่ำกว่า 1 ไร่ และก่อสร้างให้มีทางเข้าและทางออกแยกกัน
 • ที่ดินสำหรับจัดตั้งโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ผู้ขอจัดตั้งจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการเป็นเจ้าของหรือมีสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว ไม่ต่ำกว่า

LPGOutlet_Photo2.jpgLPGOutlet_Photo2.jpgLPGOutlet_Photo2.jpg 

ลักษณะที่ตั้งในการจัดตั้งโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม

 • ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีความต้องการใช้ก๊าซหุงต้มในปริมาณสูง และส่วนแบ่งการตลาดของ ปตท. อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ
 • ทำเลที่ตั้งและเครือข่ายการตลาดต้องไม่ทับซ้อนและมีผลกระทบกับเครือข่าย ปตท. ที่มีอยู่เดิม
 • พื้นที่ไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ตั้งอยู่ห่างจากเขตสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล หรือโบราณสถาน ไม่น้อยกว่า 200 เมตร
 • ต้องไม่ขัดกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

LPGOutlet_Photo5.jpg 

ยอดจำหน่าย

 • ประมาณการยอดจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 150 ตัน/เดือน

เงินลงทุน

 • ค่าก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซและอุปกรณ์ประมาณ 12 ล้านบาท
 • ค่ามัดจำถังสำหรับยอดจำหน่าย 150 ตัน/เดือน ประมาณ 10 ล้านบาท

สิทธิ์ประโยชน์สำหรับผู้ตั้งโรงบรรจุก๊าซ ปตท. จัดให้ ดังนี้

 • ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
 • ซ่อมแซมถังก๊าซหุงต้ม
 • ให้ความรู้และข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในผลิตภัณฑ์ ปตท. ข่าวสารธุรกิจการตลาดก๊าซหุงต้ม

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • กรณีเป็นนิติบุคคลต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมเอกสารของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในสถานที่ประกอบการโรงบรรจุ 
 • หนังสือยินยอมให้ทำการค้าของคู่สมรส (ถ้ามีคู่สมรส) 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส 
 • สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจริง 
 • ภาพถ่ายและแผนที่โดยสังเขปของสถานที่ขอตั้งสถานที่ประกอบการโรงบรรจุ 
 • หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร 
 • ประมาณยอดการจำหน่ายต่อเดือน แนวทางการจำหน่ายและวิธีการขยายตลาด

หมายเหตุ เอกสารสำเนาตามรายการข้างต้นต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ปตท. อาจพิจารณา อนุโลมยกเว้นเอกสารบางรายการ หรือเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ได้ตามความเหมาะสม

กระบวนการพิจารณาของ ปตท.

 • ปตท.จะพิจารณาการเสนอขอจัดตั้งของโรงบรรจุก๊าซ   โดยพิจารณาจากสภาพตลาดในพื้นที่ ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซหุงต้ม
 • โรงบรรจุก๊าซผู้แทนจำหน่ายของ ปตท. ในปัจจุบัน และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประมาณยอดการจำหน่ายต่อเดือน แนวทางการจำหน่ายและวิธีการขยายตลาด
 • โดยจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นภายในระยะเวลา 3 เดือน  หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

 • ส่วนขายส่วนกลาง   โทร. 0-2537-2262
 • ส่วนขายส่วนภูมิภาค โทร. 0-2537-2265