Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH

การฟังคำชี้แจงและดูสถานที่

ผู้ค้าต้องศึกษาเงื่อนไขในประกาศการจัดหาพัสดุและแบบรายการละเอียดให้ชัดเจน ในเรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เข้าฟังคำชี้แจง เพราะในบางงาน ปตท. จะตัดสิทธิ์การเสนอราคาสำหรับผู้ค้าที่ไม่เข้าฟังคำชี้แจงและดูสถานที่

เอกสารหลักฐานที่ผู้ค้าต้องนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้าฟังคำชี้แจง กรณีผู้มีอำนาจไม่ได้เข้าฟังคำชี้แจงด้วยตนเองได้แก่

  • หนังสือมอบอำนาจที่ระบุการมอบอำนาจให้เข้าฟังคำชี้แจงแทนอย่างชัดเจน
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจที่มีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง