Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH

 

จัดทำเอกสารการประกอบการยื่นซองเทคนิค

ผู้ค้าต้องทำการศึกษาข้อกำหนดของงาน และเงื่อนไขทั่วไป ที่อยู่ในแบบรายการละเอียด ให้เข้าใจก่อนทำการจัดเตรียมเอกสารประกอบ การยื่นซองเทคนิค การพิจารณาซองเทคนิคของผู้ค้านั้น ปตท. จะพิจารณาเงื่อนไข รายละเอียด คุณสมบัติ ข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้ค้าเสนอมาว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบรายการละเอียดหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ปตท. จะไม่พิจารณาให้เข้าร่วมเสนอราคาในวันประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำซองทางเทคนิคจะประกอบด้วย

1. ซองเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รูปแบบ ตัวอย่าง แคตตาล๊อก ข้อเสนอทางด้านเทคนิค สำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรืออื่น ๆ และเอกสารหลักฐานของร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ดังนี้

    1.1 กรณีเป็นร้าน ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและ/หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้ง ให้เจ้าของหรือผู้จัดการร้าน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของร้าน ด้วย

    1.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นซองใบเสนอราคา และหากหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ต้นฉบับ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนด้วย 

    1.3 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบหนังสือรับรองของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย หรือทูตพาณิชย์ไทย รับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และอำนาจในการทำนิติกรรมของนิติบุคคลนั้น ตามกฎหมาย ของประเทศที่นิติบุคคลนั้นก่อตั้ง และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคานั้นได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้นแล้ว พร้อมแนบตัวอย่างลายเซ็น และสำเนาพาสปอร์ต ของผู้มีอำนาจลงนาม

    1.4 ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคา และ/ หรือให้ยื่นซองเสนอราคา จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยระบุการมอบอำนาจไว้ให้ถูกต้องและชัดเจน

    1.5 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ในใบเสนอราคาเอง) หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีมีการมอบอำนาจ) 

    1.6 ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้จะต้องแนบสำเนา ภพ. 20 ด้วย

หลักประกันซอง :     

ในกรณีที่การจัดหาพัสดุระบุให้ต้องมีการวางหลักประกันซองเสนอราคา ผู้ค้าที่ยื่นซอง ต้องยื่นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • เงินสด
  • หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ (ตามแบบที่ ปตท. กำหนด)
  • พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรของ ปตท.
  • หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
  • ทั้งนี้หลักประกันซองที่ยื่นจะต้องไม่ระบุวันที่หมดอายุ โดยหลักประกันการยื่นซองเสนอราคาดังกล่าว ปตท. จะคืนให้ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก เมื่อ ปตท. ได้มีการออกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือหนังสือสนองในการจัดหาพัสดุครั้งนั้นแล้ว
  • สำหรับผู้เสนอราคารายที่ ปตท. คัดเลือกไว้ ปตท. จะให้ได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าแล้ว หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากภาระผูกพันตามเงื่อนไขที่ ปตท. กำหนดแล้ว