Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
    • ปี :
    • จังหวัด :
  • รับสมัครทดลองขึ้นทะเบียนศักยภาพด้าน SSHE ผู้รับเหมา ปตท.
  • แนวทางปฏิบัติอย่างยยั่งยืน
  • ทะเบียนผู้ค้า
  • พื้นที่ว่างให้เช่า 1365
คำแนะนำวิธีประมูล
 

 

ขั้นตอนการประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (ยื่นซอง)


 
 


 

ขั้นตอนการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)