Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 
TH

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
TH
คำแนะนำวิธีประมูล

 ขั้นตอนการประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (ยื่นซอง)


 
 


 

ขั้นตอนการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)