Skip Ribbon Commands
Skip to Current Path
Skip to main content
Go to Home Page
Go to previous page
เมนู
 

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

 
การแจ้งข้อร้องเรียน และรายงานข้อร้องเรียนงานจัดหาพัสดุ
PTTPLC Internet Site | หน้าหลัก | โอกาสทางธุรกิจ | การจัดหาพัสดุ | การแจ้งข้อร้องเรียน และรายงานข้อร้องเรียนงานจัดหาพัสดุ


ตามนโยบายการจัดหาพัสดุของ ปตท. ที่มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ผ่านการดำเนินงานจัดหาพัสดุที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งเปิดรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ค้า ตลอดจนจัดให้มีการเปิดรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานจัดหาพัสดุได้

ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานจัดหาพัสดุ ปตท.ผ่านช่องทางโทรศัพท์ Call Center ติดต่อ 1365 (24 ชั่วโมง) หรือผ่านทางเว็บไซต์โดยคลิกที่ Link ด้านล่างนี้ โดยผู้ที่ร้องเรียนจะต้องแจ้งข้อมูลประกอบการร้องเรียน ได้แก่ ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ผู้ติดต่อ ชื่อเรื่อง และรายละเอียดการร้องเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแจ้งผลการดำเนินงาน

 

ข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น


รายงานข้อร้องเรียนงานจัดหาพัสดุ

ปี 2560


ไตรมาสที่ 1 : ไม่พบรายการข้อร้องเรียน

 

ปี 2559

ไตรมาสที่ 3 : ไม่พบรายการข้อร้องเรียน
ไตรมาสที่ 2 : ไม่พบรายการข้อร้องเรียน​
ไตรมาสที่ 1 : ไม่พบรายการข้อร้องเรียน

ปี 2558

ไตรมาสที่ 4 : ไม่พบรายการข้อร้องเรียน
ไตรมาสที่ 3 : ไม่พบรายการข้อร้องเรียน
ไตรมาสที่ 2 : ไม่พบรายการข้อร้องเรียน
ไตรมาสที่ 1 : ไม่พบรายการข้อร้องเรียน